837/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 14 och 17 §§ lagen om statens pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 14 § 1 mom. samt 17 § 4 och 6 mom. lagen den 20 maj 1966 om statens pensioner (280/66),

dessa lagrum sådana de lyder, 14 § 1 mom. i lag av den 3 mars 1995 (315/95), 17 § 4 mom. i lag av den 30 december 1993 (1528/93) och 17 § 6 mom. i lag av den 8 augusti 1986 (600/86), som följer:

14 §

Fördröjs utbetalningen av pension som avses i denna lag, betalas den förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldighet att betala pensionen förhöjd gäller likväl inte den del av pensionen som utges till en försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa.


17 §

Har en pensionstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall den retroaktiva pensionen utbetalas antingen till folkpensionsanstalten eller på yrkande av arbetslöshetskassan till arbetslöshetskassan till den del pensionen motsvarar beloppet av arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma tid.


Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller 45 § 2 mom. folkpensionslagen har gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.