835/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 19 a och 19 d §§ lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 19 a § 3 och 4 mom. samt 19 d § 1 mom. lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare (395/61),

dessa lagrum sådana de lyder, 19 a § 3 mom. i lag av den 30 december 1993 (1544/93) och 4 mom. i lag av den 18 januari 1985 (50/85) samt 19 d § 1 mom. i lag av den 3 mars 1995 (313/95), som följer:

19 a §

Har en arbetstagare fått arbetslöshetsdagpenning enligt lagen om utkomstskydd för arbetslösa eller arbetsmarknadsstöd enligt lagen om arbetsmarknadsstöd för den tid för vilken honom beviljas pension retroaktivt, skall pensionsanstalten på yrkande av arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten utbetala den retroaktiva pensionen till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten till den del pensionen motsvarar beloppet av den arbetslöshetsdagpenning eller det arbetsmarknadsstöd som utbetalts för samma tid.

Pension utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa gjorts till pensionsanstalten minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.


19 d §

Fördröjs utbetalningen av pension eller en annan förmån som avses i denna lag, skall pensionsanstalten betala den fördröjda pensionen eller andra förmånen förhöjd för dröjsmålstiden. Förhöjningen per år följer den räntefot som avses i 4 § 3 mom. räntelagen. Skyldighet att betala förmånen förhöjd gäller likväl inte den del av förmånen som utges till en annan försäkrings- eller pensionsanstalt som bedriver lagstadgad försäkringsverksamhet eller till folkpensionsanstalten eller en arbetslöshetskassa, om det inte är fråga om en sådan prestation som avses i 19 c §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.