828/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i familjepensionslagen av den 17 januari 1969 (38/69) 34 §, sådan den lyder i lag av den 9 februari 1990 (104/90), samt

ändras 37 § 1 mom. och 38 §, dessa lagrum sådana de lyder, 37 § 1 mom. i lag av den 14 oktober 1994 (888/94) och 38 § i nämnda lag av den 9 februari 1990, som följer:

37 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas dessutom i tillämpliga delar 35, 37-39, 39 b, 40-42, 42 b, 43, 44-46, 69, 73, 73 a, 73 b, 74, 74 b, 74 c, 75, 79-83, 84-88 och 88 a §§ folkpensionslagen. Om mottagaren av barnpension innan pensionen börjar inte har varit bosatt i Finland den tid på 10 år som krävs i 41 § folkpensionslagen, kan pensionen utan hinder av boende utomlands betalas om barnets vårdnadshavare uppfyller bosättningskravet.


38 §

Banker och andra penninginstitut är skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som behövs för att rätten till efterlevandepension eller pensionens belopp skall kunna utredas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv 137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.