827/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/56) 66 § och 70-72 §§,

dessa lagrum sådana de lyder, 66 § i lag av den 30 december 1992 (1658/92) och 70-72 §§ i lag av den 5 februari 1982 (103/82), samt

ändras 35 § 1 mom., 43 a § 3 mom., 65 § 1 mom., 67 och 69 §§, 83 § 1 mom. och 84 §,

av dessa lagrum 35 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 8 februari 1991 (214/91), 43 a § 3 mom. sådant det lyder i lag av den 18 januari 1985 (53/85), 65 § 1 mom. sådant det lyder i lag av den 6 juni 1974 (451/74), 67 § sådan den lyder ändrad genom sistnämnda lag och nämnda lag av den 5 februari 1982, 69 § sådan den lyder i lag av den 5 februari 1988 (123/88) och 83 § 1 mom. sådant det lyder i nämnda lag av den 5 februari 1982, som följer:

35 §

Förmån enligt denna lag skall sökas hos folkpensionsanstalten.


43 a §

Pensionen utbetalas dock till arbetslöshetskassan eller folkpensionsanstalten endast under förutsättning att meddelande enligt 45 § 2 mom. lagen om utkomstskydd för arbetslösa har gjorts minst två veckor före den dag då pensionen skall utbetalas.

65 §

För skötseln av försäkringen indelas landet i försäkringsdistrikt som omfattar en eller flera kommuner eller delar av en kommun. Försäkringsdistrikten bestäms av folkpensionsanstalten sedan den hört kommunstyrelserna i fråga.


67 §

Folkpensionsanstalten beslutar om överfiting av beslutanderätt till en lokalbyrå eller någon annan enhet när det gäller avgörande av en förmån, med undantag för invaliditetspensioner, i fråga om vilka arbetsoförmitan bedöms centraliserat. Pensionsanstalten meddelar anvisningar om behandlingen av förmånerna för säkerställande av en enhetlig beslutspraxis.

69 §

Det organ som avses i 6 § socialvårdslagen och skattemyndigheterna skall lämna pensionsanstalten uppgifter och utredningar som den behöver i sin verksamhet.

Det organ som avses i 6 § socialvårdslagen skall underrätta lokalbyrån om de fall då enligt dess mening pension bör beviljas, rättas eller dras in eller då organet i fråga anser att utbetalning av pension till pensionstagaren själv inte är ändamålsenlig. Det organ som avses i 6 § socialvårdslagen skall även underrätta lokalbyrån om att en pensionstagare som får vårdbidrag placerats i vård som avses i 42 a §.

83 §

Statlig, kommunal och annat offentligrättsligt samfunds myndighet, försäkrings- och pensionsanstalterna samt arbetsgivare är skyldiga att på begäran lämna pensionsanstalten, prövningsnämnden och försäkringsdomstolen de uppgifter som är nödvändiga för att rätten till pension eller pensionsbeloppet skall kunna utredas.


84 §

Lagen om översändande av handlingar (74/54) tillämpas på pensionsanstalten. Den som saken gäller anses ha fått del av ett beslut eller meddelande sjunde dagen efter det att beslutet eller meddelandet postades under den adress som han meddelat, om inte något annat visas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 168/1996
ShUB 24/1996
RSv137/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.