820/1996

Given i Helsingfors den 8 november 1996

Lag om ändring av 29 och 30 §§ lagen om värdeandelskonton

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 maj 1991 om värdeandelskonton (827/91) 29 § 1 mom. och 30 § 1 mom. 3 punkten samt

fogas till 29 § ett nytt 3 mom. och till 30 § 1 mom. en ny 4 punkt som följer:

29 §

Har emittenten erlagt en betalning som grundar sig på en värdeandel till den som enligt uppgifterna på värdeandelskontot eller i den förteckning som nämns i 4 § 1 mom. lagen om värdeandelssystemet på förfallodagen eller på en avstämningsdag som bestäms i bolagsordningen hade rätt att ta emot betalningen, men framgår det sedan att han inte hade rätt att göra det, är betalningen dock giltig, utom då emittenten visste eller borde ha vetat att betalningen sker till fel person.


Om den registeransvarige har getts i uppdrag att sköta betalningen, skall på denne tillämpas vad 1 mom. stadgar om en emittent. Mot emittenten av en värdeandel kan inte ställas några krav, om han hade erlagt betalningen till den registeransvarige i tid. Detta gäller även emission av en andel eller rättighet som avses i 2 mom.

30 §

Den registeransvarige är oberoende av vårdslöshet skyldig att ersätta skada som har uppkommit genom


3) att uppgifter i värdeandelsregistret olovligen har lämnats ut, röjts eller nyttjats,

4) att den registeransvarige har låtit bli att fullgöra en betalning som grundar sig på en värdeandel och detta inte beror på emittentens förfarande eller att den registeransvarntes betalning enligt 29 § inte är giltig genntmot rättsinnehavaren.


Denna lag träder i kraft den 15 november 1996.

Genom denna lag upphävs 2 mom. i ikraftträdelsestadgandet i lagen den 8 december 1995 om ändring av lagen om väeceandelssystemet (1386/95).

RP 102/1996
EkUB 16/1996
RSv 125/1996

Helsingfors den 8 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.