808/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 15 och 65 §§ gruvlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 3 mom. och 65 § 2 mom. gruvlagen av den 17 september 1965 (503/65) som följer:

15 §

En annan inmutare än staten, kommun eller församling skall, om ägaren eller innehavaren av ett område som hör eller gränsar till inmutningsområdet kräver det, innan undersökningsarbeten inleds, ställa säkerhet för vederbörande för alla de ersättningar som han enligt 1 mom. är skyldig att betala. Om parterna inte kan komma överens om säkerheten, skall den fastställas av länsstyrelsen.


65 §

Om någon har framställt ett sådant yrkande som avses i 1 mom. eller uttagit stämning som avser ett sådant, skall domstolen på ansökan av allmänna åklagaren förbjuda arbete på inmutningsområdet eller inom utmålet till dess avgörandet i ärendet har vunnit laga kraft eller domstolen därförinnan bestämmer något annat.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Övergångsstadganden utfärdas särskilt genom lag.

RP 92/1996
LaUB 10/1996
RSv 123/1996

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.