776/1996

Given i Helsingfors den 1 november 1996

Lag om ändring av 1 § lagen om sjömanspensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 januari 1956 om sjömanspensioner (72/56) 1 § 1 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom. i lag av den 31 december 1986 (1038/86) och 3 mom. i lag av den 30 december 1991 (1710/91), samt

fogas till 1 §, sådan den lyder ändrad genom lag av den 18 april 1980 (280/80) samt nämnda lagar av den 31 december 1986 och den 30 december 1991, ett nytt 3 mom., varvid det ändrade 3 mom. och det nuvarande 4 mom. blir 4 och 5 mom., som följer:

1 §

En arbetstagare, som utför i sjömanslagen (423/78) nämnt arbete på finskt handelsfartyg i utrikesfart, på sjögående bärgnings- eller fiskefartyg som används i förvärvssyfte eller på något annat isbrytarfartyg än hamrtsbrytare eller som, på förordnande av artetsgivaren, tillfälligt någon annanstans utför arbete som hör samman med sjöfart, har rätt till ålderdoms-, invaliditets- och arbetslörtetspension samt hans anhöriga till familjrtension och efterlevande make eller dödsbo till begravningsunderstöd enligt denna lag. Detsamma gäller sådana finska medborgare eller i Finland bosatta arbetstagare som arbrtar på fartyg som tillhör ett finskt bolags utländska dotterbolag, under förutsättning att det inhemska moderbolaget har givit sjrtanspensionskassan en förbindelse om brtalningen av försäkringspremien eller ställt en av kassan godkänd säkerhet för denna betalning. Sjömanspensionskassans styrelse kan på ansökan under samma förutsättningar godkänna att denna lag även tillämpas på en ovan nämnd arbetstagare som är anställd hos något annat utländskt bolag, förutsatt att firtka bolag har absolut bestämmanderätt i brtaget. Arbetstagaren kallas nedan försäkrad.


Denna lag tillämpas också på en sådan arbetstagare anställd hos en finsk arbetsgivare som arbetsgivaren sänder ut för att arbeta på ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart. Detsamma gäller en sådan arbetstagare som arbetar på ett utländskt handelsfartyg i utrikesfart och vars pensionsskydd på basis av internationella överenskommelser som är bindande för Finland skall ordnas enligt finsk lagstiftning.

Denna lag gäller inte en arbetstagare som

1) arbetar på ett fiskefartyg, om fartygets resor inte utsträcks längre än till Östersjön,

2) första gången har tillträtt en anställning som avses i 1-3 mom. sedan han har fyllt 65 år, eller som

3) arbetar på ett finskt fartyg som är inskrivet i handelsfartygsförteckningen enligt lagen om en förteckning över handelsfartyg i utrikesfart (1707/91), om han inte är finsk medborgare eller fast bosatt i Finland och något annat inte följer av internationella avtal som är bindande för Finland.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 108/96
ShUB 17/96
RSv 120/96

Helsingfors den 1 november 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.