769/1996

Utfärdat i Helsingfors den 22 oktober 1996

Skattestyrelsens beslut om uträkning av samfundsränta

Skattestyrelsen har med stöd av 48 § lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) meddelat om uträkning av samfundsränta följande:

1 §
Räntetid

Då räntetiderna räknas anses en hel månad omfatta 30 dagar och ett år 360 dagar.

2 §
Skatteårets skatter och förskott som skall räknas till godo

Då samfundsränta räknas ut, räknas till sammanlagda beloppet av skatteårets skatter den inkomstskatt som bestäms på basis av beskattningsbar inkomst, kompletteringsskatt som räknas på basis av dividendutdelningen och den förmögenhetsskatt som på basis av beskattningsbar förmögenhet fastställs för samfundet.

Förskott som i samband med räkning av samfundsränta skall räknas till godo är de förskott som betalts för räkenskapsperioden och de förskottsinnehållningar som uppburits hos samfundet samt förskottskompletteringen på sätt som i 35 § lagen om beskattningsförfarande stadgas. Har förskott eller förskottskompletteringar betalts efter räkenskapsperiodens slut, tas de i beaktande då samfundsräntan räknas på sätt som avses i 41 § 2 mom. lagen om beskattningsförfarande.

Gottgörelse för bolagsskatt som ansluter sig till erhållna dividender och de oanvända gottgörelserna från tidigare år räknas till godo på samma sätt som den förskottsinnehållning som uppburits hos ett samfund, likväl inte mera än vad som i 5 § 2 mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) är stadgat. Gottgörelser för utländska skatter räknas till godo på sätt som i lagen om undanröjande av internationell dubbelbeskattning (1552/95) stadgas.

3 §
Flera räkenskapsperioder under samma år

Om samfundet avslutar flera än en räkenskapsperiod under samma kalenderår, räknas samfundsränta särskilt för varje räkenskapsperiod på sätt som i 41 § 3 mom. lagen om beskattningsförfarande avses, likväl så att för samma tid inte skall fastställas både samfundsränta som skall betalas och samfundsränta som återbärs.

4 §
Uträkningsperioder

Om samfundet avslutar flera än en räkenskapsperiod under samma kalenderår, räknas samfundsränta särskilt för skillnaden mellan skatterna och de förskott som skall räknas till godo för den räkenskapsperiod som utgår först till den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för den andra räkenskapsperioden. Från dagen efter den ovannämnda dagen räknas samfundsränta ända till den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för den tredje räkenskapsperioden på skillnaden mellan sammanlagda beloppet av skatter och de förskott som skall gottskrivas för dessa två räkenskapsperioder. Från dagen efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för räkenskapsperioden som avslutas sist räknas samfundsränta på skillnaden mellan skatter och de förskott som skall gottskrivas för det gemensamma skatteåret som bildas av samtliga räkenskapsperioder till den dag som stadgas i 41 § 1 mom. lagen om beskattningsförfarande.

5 §
Inverkan av förändringar i ägarförhållanden på avdragande av förluster

Om i samfundets ägarförhållanden sker under någon under samma kalenderår utgående räkenskapsperiod en i 122 § inkomstskattelagen (1535/92) avsedd förändring som förhindrar avdragandet av förluster för tidigare år, räknas samfundsränta för varje uträkningsperiod på basis av den beskattningsbara inkomst från vilken förluster inte avdragits.

6 §
Inverkan av förändringar i ägarförhållanden på skatteöverskott och oanvända gottgörelser

Om i samfundets ägarförhållanden sker under någon under samma kalenderår utgående räkenskapsperiod en i 5a § 1 mom. eller 8 § 3 mom. lagen om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) avsett ägarbyte som hindrar avdragandet av oanvända gottgörelser för tidigare år från skatteårets inkomstskatter och beaktandet av skatteöverskott för tidigigare år i bolagets jämförelseskatt, räknas samfundsränta för varje uträkningsperiod på den skillnad där oanvända gottgörelser och skatteöverskott inte har tagits i beaktande.

7 §
Förändring av företagsformen

Om ett företag beskattas som samfund för hela skatteåret på grund av att en i 24 § inkomstskattelagen avsedd förändring av företagsformen ägt rum under skatteåret, räknas samfundsränta från den dag som följer efter den sista inlämningsdagen för skattedeklarationen för den räkenskapsperiod under vilken förändringen till samfund trädde i kraft.

8 §
Uträkningsgrundens maximibelopp

Samfundsränta räknas dock högst på det sammanlagda beloppet av skatter för de räkenskapsperioder som utgår under samma kalenderår.

9 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1996.

Beslutet tillämpas första gången vid beskattningen för 1996.

Helsingfors den 22 oktober 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Tuula Hakola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.