762/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om registrering av fordon

På föredragning av trafikministern

upphävs i förordningen den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/95) 18 § 1 mom. c-punkten,

ändras 2 § k-punkten, 5 § 1 mom. och 9 § 1 mom. d-punkten samt

fogas till 5 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2-4 mom. blir 3-5 mom., som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med


k) intyg om överensstämmelse en av fordonets tillverkare utfärdad handling som visar att ett fordon av kategori M1 motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets vid tidpunkten för fordonets överlåtelse gällande direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon (70/156/EEG) eller ett fordon av kategori L motsvarar en fordonstyp godkänd enligt rådets vid tidpunkten för fordonets överlåtelse gällande direktiv om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon (92/61/EEG),


5 §
Förfarandet vid förhandsanmälan

1. En tillverkare av fordon eller en i 5 § förordningen om besiktning av fordon (1702/92) avsedd fordonstillverkares representant kan till registret göra en förhandsanmälan om ett nytt fordon, som inte med stöd av 23 § 2 mom. i nämnda förordning skall genomgå registreringsbesiktning, då det är fråga om

a) fordon av kategori M1 eller L för vilket ett intyg om överensstämmelse har utfärdats, eller

b) annat fordon än fordon av kategori M1 som är av i Finland typbesiktad typ och vars eventuella brister som konstaterats vid typbesiktningen har åtgärdats eller skall åtgärdas före registreringen.

2. Med avvikelse från vad som stadgas i 1 mom. a-punkten får ett fordon av kategori M1 som hör till en typserie som typbesiktats i Finland före den 1 januari 1996 likväl förhandsanmälas fram till den 31 december 1997. Ett fordon av kategori M1 som typgodkänns etappvis före den 1 januari 1998 samt ett fordon av kategori N som ändras till ett fordon av kategori M1 och som typbesiktas i Finland får förhandsanmälas fram till den 31 december 1999.


9 §
Förutsättningar för den första registreringen

1. För den första registreringen av ett fordon förutsätts att


d) fordonet på tillbörligt sätt förhandsanmälts eller registreringsbesiktigats eller att för fordonet givits ett typregisterutdrag, samt attDenna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.