760/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 270 § 3 mom. förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92) och

fogas till förordningen en ny 184 a § som följer:

184 a §
Överensstämmelse i fråga om EG-typgodkänd traktor

En traktor anses uppfylla kraven i detta kapitel om den typgodkänts enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (74/150/EEG), sådant det lyder ändrat genom direktiven 79/694/EEG, 82/890/EEG och 88/297/EEG, och fordonets tillverkare har givit det ett sådant intyg om överensstämmelse som avses i artikel 5 i nämnda direktiv.

270 §
Avvikelser rörande bils konstruktion och utrustning

3. Ministeriet kan bevilja en avvikelse från stadgandena i 6 kap. till den del beviljandet inte med stöd av 1 mom. tillhör fordonsförvaltningscentralen. Avvikelser får dock inte beviljas från bestämmelserna i de särdirektiv som stadgar om krav som bygger på fullständig harmonisering av fordon, delar eller särskilda tekniska enheter i andra fall än sådana som avses i artikel 8.2 a och 8.2 b i direktiv 70/156/EEG och i sådana fall där E-godkännande har använts som alternativ till ett på fullständig harmonisering baserat direktiv vilket utgör en del av typgodkännandet av ett fordon.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.