758/1996

Given i Helsingfors den 25 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om forskningscentralen för de inhemska språken

På föredragning av undervisningsministern

upphävs i förordningen den 17 december 1993 om forskningscentralen för de inhemska språken (1213/93) 10 § och

ändras 1 och 2 §§ , 6 § 1 mom. samt 7-9 §§ som följer:

1 §

Forskningscentralen för de inhemska språ- ken har som uppgift

1) att bedriva forskning i finska och svenska, i samiska och andra med finskan besläskade språk samt i teckenspråk och rommani i Finland,

2) att utveckla och vårda finskan, svenskan, samiskan samt teckenspråk och rommski i Finland,

3) att utarbeta ordböcker och andra publikationer som beskriver språken,

4) att sammanställa och utveckla samlingar av språkligt material och upprätthålla dem i form av offentliga nationella arkiv, samt

5) att utveckla det uralistiska biblioteket som ett offentligt forskningsbibliotek och utöka dess samlingar.

2 §

Forskningscentralens verksamhet styrs och övervakas av en direktion. Medlemmarna av direktionen skall i innehållsligt och språkligt avseende på ett mångsidigt sätt representera forskningscentralens arbetsområde.

Till direktionen förordnar undervisningsministeriet för tre år åt gången sex medlemmar med personliga ersättare efter att ha hört de högskolor och centrala vetenskapliga sällskap som är verksamma inom forskningscentralens arbetsområde. Forskningscentralens personal utser för tre år åt gången inom sig en medlem med en personlig ersättare. Till direktionen hör dessutom forskningscentralens direktör.

Direktionens ordförande och vice ordförande förordnas av undervisningsministeriet bland medlemmarna.

6 §

Forskningscentralens direktör skall ha en för tjänsten lämplig doktorsexamen, god förtrogenhet med forskningscentralens verksamhetsområde och erfarenhet av ledande uppgifter.


7 §

Tjänsten som direktör för forskningscentralen tillsätts av statsrådet sedan forskningscentralens direktion yttrat sig om de sökande. Om utnämning till direktör i tjänsteförhållande för viss tid med stöd av 9 § 1 mom. statstjänstemannalagen (750/94) beslutar undervisningsministeriet.

Beslut om utnämning eller anställning av övrig personal vid forskningscentralen fattas av direktören.

8 §

Forskningscentralens direktör beviljas tjänstledighet av undervisningsministeriet. Forskningscentralens övriga tjänstemän samt personal i arbetsavtalsförhållande beviljas tjänstledighet av direktören.

9 §

Sakkunnigorgan inom forskningscentralen är finska, svenska och samiska språknämnden samt språknämnderna för teckenspråk och rommani. Till varje nämnd kallar direktionen för tre år åt gången minst fyra och högst sju medlemmar, av vilka en hör till forskningscentralens anställda. Direktionen utser ordförande och vice ordförande för nämnderna bland dessas medlemmar.

Nämnderna har som uppgift att inom respektive språk fatta beslut om språkliga rekommendationer av principiell eller allmän betydelse.

Närmare bestämmelser om nämndernas verksamhet ges i arbetsordningen.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Direktionen tillsätts för första gången enligt denna förordning för en period som bönlar den 1 april 1997 och nämnderna för en period som börjar den 1 juni 1997.

Helsingfors den 25 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.