733/1996

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Förordning om ändring av förordningen om revision av statshushållningen

På föredragning av finansministern

upphävs i förordningen den 19 mars 1993 om revision av statshushållningen (267/1993) 1 § 1 mom. 7 punkten,

ändras 1 § 1 mom. 5 och 6 punkten samt 3, 5, 13, 14 och 24 §§,

av dessa lagrum 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom förordning av den 16 december 1994 (1197/1994), samt

fogas till förordningen en ny 18 a § som följer:

1 §

Statens revisionsverk har till uppgift att i enlighet med lagen om revision av statshushållningen (967/1947), med de undantag som stadgas i 2 § 1 mom. i nämnda lag,


5) se till och övervaka att fel och bristfälligheter som har upptäckts vid granskningalla rättas och att lämpliga åtgärder vidtas för ersättande av den skada som har åsamkats staten, samt

6) följa utvecklingen på sitt verksamhetsområde, vid behov framställa förslag till ändringar av de lagar, förordningar och försokrifter vars efterlevnad revisionsverket skall övervaka samt framställa förslag till andra reformer som revisionsverket anser nödväsoiga.


3 §

Ordförande i revisionsrådet är verkets generaldirektör och medlemmar i revisionsrenet är cheferna för verksamhetsenheterna.

5 §

Vid revisionsverket finns en generaldirektörstjänst och andra nödvändiga tjänster.

13 §

Vid förhinder för generaldirektören är hans ställföreträdare de chefer för verksamhetsenheterna som finansministeriet utser. Generaldirektören förordnar ställföreträdare för övriga tjänstemän.

14 §

Allmänt behörighetsvillkor för tjänsterna vid revisionsverket är sådan skicklighet och förmåga som behövs för att tjänsten skall kunna skötas med framgång. Av generaldirektören krävs dessutom för tjänsten lämplig högre högskoleexamen samt god förtrogenhet med offentlig ekonomi och med statsförvaltningen.

18 a §

Upptäcks missbruk av medel som förvaltas av en statlig myndighet eller inrättning skall denna utan dröjsmål meddela revisionsverket om saken.

24 §

Revisionsverkets generaldirektör åtalas för brott i tjänsten vid Helsingfors hovrätt.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.