729/1996

Given i Helsingfors den 18 oktober 1996

Förordning om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt

På föredragning av justitieministern stadgas med stöd av 34 § lagen den 16 augusti 1996 om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96):

1 §
Definitioner

I denna förordning används benämningen verkställighetslag om lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96).

En person som fått en uppgift som nämns i 6 § 1 mom. verkställighetslagen kallas i denna förordning för medlare och ett kommunalt organ som avses i 6 § socialvårdslagen för socialvårdsmyndighet.

2 §
Förordnande av medlare

Medlingsuppdraget kan anförtros två eller flera medlare, om det på grund av konflikter mellan parterna eller för att utreda barnets åsikt eller av andra skäl behövs flera medlare eller sakkunskap inom olika områden eller om en part begär att flera medlare skall förordnas. Tingsrätten kan också förordna fler medlare efter det att medlingen har pdlörjats, om det framkommer behov av detta.

Till medlare skall i första hand förordnas en person som socialvårdsmyndigheten i den kommun där sökandens motpart vistas har tillsatt för att sköta dylika uppgifter i kommunen. Vid behov kan uppgiften också ommörtros en person som socialvårdsmyndighmmen i någon annan kommun har tillsatt för att sköta dylika uppgifter. Om det finns grummad anledning kan medlingsuppdraget anfömmros någon annan lämplig person som har samtyckt till uppdraget och som har den kunskap och skicklighet som uppdraget krmmer.

Om tingsrätten inte genast när ansökan har inkommit med stöd av 6 § 2 mom. verkställighetslagen har förordnat att medling skall anordnas, kan tingsrätten när som helst under behandlingen av ärendet förordna att medling skall påbörjas.

3 §
Förhinder för medlare samt återkallande av förordnande

Har medlaren förhinder som kan inverka på fullgörandet av medlingsuppdraget eller får medlaren sådant förhinder, skall socialvårdsmyndigheten eller medlaren genast göra anmälan till tingsrätten för förordnande av en ny medlare.

Om en medlare visar sig olämplig för sitt uppdrag, kan tingsrätten återkalla förordnandet.

4 §
Handlingar, uppgifter och anvisningar som skall ges medlaren

När tingsrätten förordnar en medlare skall den sända kopior av sitt beslut och ansökningshandlingarna samt formuläret för rapporten till medlaren. Tingsrätten skall också meddela medlaren parternas namn, adresser, telefonnummer och andra kontaktuppgifter, om dessa uppgifter inte framgår av ansökningshandlingarna.

Om medlingsuppdraget har anförtrotts två eller flera medlare, kan tingsrätten ge närmare anvisningar om arbetsfördelningen mellan medlarna samt om vem av medlarna som skall avge den gemensamma rapporten. Ovan nämnda anvisningar eller övriga anvisningar som ges enligt 7 § 4 mom. verkställighetslagen skall framgå av tingsrättens beslut eller på annat lämpligt sätt delges medlarna.

Om till medlare har förordnats någon annan person än den som socialvårdsmyndighet har tillsatt för denna uppgift, skall tingsrätten informera honom om medlarens rättigheter och skyldigheter, särskilt medlarens tystnadsplikt.

5 §
Frivillig verkställighet av ett beslut

Om medlaren finner att det inte längre föreligger något hinder för att genomföra beslutet och att det utan dröjsmål kan verkställas frivilligt, skall medlaren omedelbart fråga sökanden om denne vill avstå från ansökan.

Om parterna önskar, skall medlaren bistå dem när de kommer överens om hur beslutet genomförs enligt 1 mom. och om de praktiska arrangemangen i samband med detta. Medlaren skall meddela parterna om deras rätt att få hjälp av medlaren.

När beslutet har verkställts frivilligt, skall medlaren genast skicka en skriftlig anmälan till tingsrätten och till anmälan foga sökandens meddelande som avses i 7 § 3 mom.

6 §
Anordnande av medling

I andra fall än de som avses i 5 § skall medlaren anordna medlingen enligt 7 § verkställighetslagen. Medlaren skall under medlingen betona vardera partens ansvar för att samverkan fås till stånd i syfte att tillgodose barnets välfärd.

Medlaren skall också bistå parterna när han finner att de är eniga om att genomföra vårdnaden om barnet och umgängesrätten på något annat sätt än vad det beslut som skall verkställas förutsätter. Medlaren skall härvid vid behov bistå parterna när de gör upp ett nytt avtal om vårdnaden om barnet och umgängesrätten. Medlaren skall för parterna förklara betydelsen av att avtalet fastställs, och han skall på deras begäran genast föra avtalet till behörig socialvårdsmyndighet för att fastställas.

7 §
Medlarens rapport och hörande av medlaren

Senast när den tid som har reserverats för medlingen har löpt ut skall medlaren tillställa tingsrätten en rapport som skall innehålla de uppgifter som avses i 8 § verkställighetslagen. I rapporten ingående uppgifter som skall hållas hemliga skall finnas på en skild handling, på vilken skall göras en anteckning om tystnadsplikten. Tingsrätten skall påminna parterna om deras skyldighet att inte yppa uppgifter som skall hemlighållas.

Till rapporten skall också fogas nödvändiga utlåtanden, handlingar och brev som medlaren har mottagit i ärendet. Om parterna har ingått ett nytt avtal om vårdnaden om barnet och umgängesrätten, skall avtalet och en utredning om att det har fastställts fogas till handlingarna.

Har beslutet verkställts frivilligt på det sätt som nämns i 5 § behöver medlaren inte göra upp en rapport, om sökanden skriftligen har meddelat medlaren att han avstår från ansökan.

Parterna har rätt att utan avgift av tingsrätten få en kopia av medlingsrapporten och därtill fogade handlingar efter det att rapporten har tillställts tingsrätten.

När ärendet behandlas vid tingsrättens sammanträde, skall medlarna eller någon av dem kallas att höras, om detta inte är uppenbart onödigt.

8 §
Utlåtande samt undersökningar som utförs av läkare eller andra sakkunniga

Tingsrätten skall på eget initiativ förordna att ett utlåtande enligt 12 § 2 mom. verkställighetslagen skall inhämtas eller att en undersökning enligt 3 mom. i samma paragraf skall förrättas, om det är nödvändigt för att utreda barnets bästa. Tingsrätten kan också på motiverad begäran av en part förordna att utlåtande skall inhämtas eller undersökning förrättas.

Om medlaren finner att barnet inte vill träffa sin andra förälder eller att barnskyddsskäl eller andra omständigheter kan leda till att ansökan avslås med stöd av 14 § verkställighetslagen, skall medlaren anmäla saken till tingsrätten, som kan förordna att utlåtande som avses i 1 mom. skall inhämtas eller undersökning förrättas. Medlaren kan samtidigt be att tingsrätten förlänger medlingstiden.

Tingsrätten skall utan dröjsmål underrätta socialvårdsmyndigheten på den ort där barnet bor eller vistas om sitt förordnande enligt 12 § 3 mom. verkställighetslagen. Socialvårdsmyndigheten skall se till att en undersökning utförs. Socialvårdsmyndigheten skall så snart som möjligt lämna ett meddelande om undersökningen till den som är skyldig att föra barnet till undersökning.

En sakkunnig som avses i 12 § 3 mom., 24 § 1 mom. och 31 § 1 mom. verkställighetslagen kan vara en barnpsykiater, någon annan specialläkare, en barnpsykolog eller en person med insikter i sociala undersökningar av barn.

9 §
Överföring av ett ärende till tingsrätten

När ett ärende överförs med stöd av 22 § 2 mom. verkställighetslagen skall utmätningsmannen samtidigt skicka en kopia av sitt beslut och handlingarna i ärendet till tingsrätten.

10 §
Anmälan om avslag på ansökan om verkställighet

Om en ansökan om verkställighet avslås med stöd av 14 § 1 eller 2 mom. verkställighetslagen, skall tingsrätten underrätta socialvårdsmyndigheten på den ort där barnet bor eller vistas om beslutet.

11 §
Verkställande av tillfällig placering av ett barn

När tingsrätten med stöd av 25 § 1 mom. verkställighetslagen fattar ett beslut om tillfällig placering av ett barn skall verkställigheten ges i uppdrag åt socialvårdsmyndigheten i den kommun inom vars område barnet vistas. Tingsrätten skall omedelbart underrätta socialvårdsmyndigheten och utmätningsmannen om beslutet, och de skall genast placera barnet. Också den som ansökt om verkställighet kan på begäran tillställa socialvårdsmyndigheten eller utmätningsmannen tingsrättens förordnande. När ett beslut har getts i ett verkställighetsärende eller när det av någon annan orsak inte längre finns anledning att vidta en åtgärd enligt 25 § verkställighetslagen, skall tingsrätten omedelbart meddela socialvårdsmyndigheten också detta.

När en tillfällig placering av ett barn grundar sig på ett beslut om att ta hand om bandet som utmätningsmannen eller polismyndigheten har fattat med stöd av 25 § 2 mom. verkställighetslagen, skall socialvårdsmyndigheten på den ort där barnet vistas eller påträffas verkställa placeringen. En företrndare för socialvårdsmyndigheten skall i mån av möjlighet vara närvarande när barnet tas om hand. Om en företrädare inte är närvndande när polismyndigheten eller utmändingsmannen tar hand om barnet, skall förndrädaren för socialvårdsmyndigheten omedendart underrättas om att barnet har tagits om hand, och barnet skall placeras i enlighet med dennes anvisningar. Till det meddelande som enligt 25 § 3 mom. verkställighetndagen skall sändas till tingsrätten skall fogas vårdnadshavarens yrkande på tillfällig placnding av barnet jämte bilagor samt en utrending om att barnet har placerats.

Vad som stadgas i 2 mom. skall i tillämpliga delar också iakttas när ett barn tas om hand och placeras med stöd av 48 a § lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt.

Placering i lämplig vård enligt 25 § 1 mom. verkställighetslagen kan också vara att barnet placeras i vård hos sin vårdnadshavare eller någon annan närstående person, om detta är förenligt med barnets bästa.

12 §
Arvoden och ersättningar till medlare, till en sakkunnig som har kallats för att höras och till vittnen

Till en medlare betalas av statens medel arvode och ersättning för kostnader enligt grunder som fastställs av justitieministeriet. Till medlaren betalas arvode och ersättning för kostnader också för verksamhet som avses i 23 § verkställighetslagen, varvid utmätningsmannen skall skicka medlarens räkning till tingsrätten försedd med sin egen anteckning. Arvode och ersättning för kostnader betalas till medlaren också i sådana fall då han innehar en offentlig tjänst eller befattning eller när han är en person som socialvårdsmyndigheten har tillsatt att sköta nämnda uppgifter i kommunen. Till en sakkunnig som har hörts på tingsrättens förordnande betalas av statens medel arvode och ersättning enligt vad som stadgas i 17 kap. 53 § rättegångsbalken. Tingsrätten skall förordna om arvoden och ersättningar som avses i detta moment. Om erläggande av dem gäller i tillämpliga delar vad som i lagen om bestridande av bevisningskostnader med statens medel (666/72) stadgas om ersättningar till vittne som har hörts vid domstol.

Till en person som på tingsrättens förordnande har kommit för att vittna betalas av statens medel ersättning för nödvändiga kostnader för resa och uppehälle samt för ekonomisk förlust enligt vad som i lagen stadgas om bestridande av bevisningskostnader med statens medel.

13 §
Arvoden och ersättningar som betalas till läkare och andra sakkunniga för åtgärder

För en åtgärd som avses i 24 § 1 mom. verkställighetslagen betalas till en läkare eller annan sakkunnig, förutom ersättning för kostnader för resa och dagtraktamente, som fastställs särskilt, ersättning enligt en taxa som social- och hälsovårdsministeriet fastställer och som avses i 7 § sjukförsäkringslagen. För en undersökning som avses i 12 § 3 mom. verkställighetslagen har en läkare eller sakkunnig rätt att få en ersättning enligt nämnda taxa som omfattar arvode för utlåtandet och sändande av det till tingsrätten.

Justitieministeriet betalar de ersättningar som avses i 1 mom. till läkare och andra sakkunniga. För utbetalningen skall läkaren eller den sakkunniga sända en räkning i två exemplar till socialvårdsmyndigheten, som till justitieministeriet skall sända räkningen försedd med en anteckning om att åtgärden har vidtagits.

14 §
Ersättning för kostnader för tillfällig placering av ett barn

När socialvårdsmyndigheten med stöd av 25 § 1 eller 2 mom. verkställighetslagen har placerat ett barn, skall kostnaderna för placeringen betalas av statens medel. Till den person hos vilken barnet har placerats betalas vårdarvode och kostnadsersättning enligt förordningen om arvoden och ersättningar till familjevårdare (420/92). Om barnet har placerats i vård hos sin vårdnadshavare eller någon annan person som ansvarar för barnets underhåll, har nämnda person inte rätt till ersättning för kostnaderna för placeringen.

En räkning i två exemplar över kostnaderna för placeringen av ett barn skall inom tre månader efter att vården upphört skickas till den socialvårdsmyndighet som har placerat barnet i vård. Myndigheten skall sända räkningen försedd med en anteckning om att åtgärden har vidtagits till justitieministeriet för utbetalning.

15 §
Fullmaktsstadgande

Justitieministeriet fastställer formuläret för medlingsrapporten och andra nödvändiga handlingar samt ger vid behov närmare anvisningar om hämtning, säkringsåtgärder och om verkställigheten av denna förordning. Social- och hälsovårdsministeriet ger vid behov närmare anvisningar om medlingen.

16 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1996.

Genom denna förordning upphävs förordningen den 12 december 1975 om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (936/75) jämte ändringar. På verkställighet som sker med stöd av lagen om verkställighet av beslut som gäller vårdnad om barn och umgängesrätt (523/75) tillämpas emellertid nämnda förordning.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Helsingfors den 18 oktober 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.