720/1996

Utfärdat i Helsingfors den 16 oktober 1996

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om avbrytande av fiske efter lax med fartyg under finsk flagg

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 och 10 §§ lagen den 8 december 1994 om verkställighet av Europeiska gemenskapens gemensamma fiskeripolitik (1139/1994) beslutat:

På grund av att den för år 1996 beviljade laxkvoten inom Östersjöns centralbassäng och Bottniska viken har fyllts, förbjuds fiske efter lax på nämnda områden (ICES-delområdena 22-31) för fartyg som seglar under finsk flagg eller är registrerade i Finland.

Förvaring av lax som fångats inom förbudsområdet ombord på ovan i 1 mom. avsedda fartyg samt omlastning och landning av sådan lax från fartygen är förbjuden efter att detta beslut trätt i kraft.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 21 oktober 1996 och tillämpas fram till utgången av år 1996.

1) Rådets förordning (EG) Nr 3362/94; EGT Nr L 363, 31.12.1994, s. 1,
2) Rådets förordning (EEG) Nr 2847/93; EGT Nr L 261, 20.10.1993, s. 1

Helsingfors den 16 oktober 1996

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Jaakko Autio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.