704/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 1996

Social- och hälsovårdsministeriets beslut om ändring av social- och hälsovårdsministeriets beslut om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika

Social- och hälsovårdsministeriet har

ändrat i 1 § innehållande förteckningarna I, II, III och IV i social- och hälsovårdsministeriets beslut av den 31 december 1993 om narkotika och ämnen som kan användas vid tillverkning av narkotika (1709/93) som följer:

1 §
Ämnen och beredningar som betraktas som narkotika

Förteckning I i konventionen angående psykotropiska ämnen

Dietyltlyptamin (DET) (N,N-dietyl-tryptamin)

Dimetoxamfetamin (DMA) (dl-2,5-dimetox-αmetylfenyletylamin)

Dimetoxibromamfetamin (DOB) (2,5-dimetoxi-4-bromamfetamin)

Dimetoxetylamfetamin (DOET) (dl-2,5-dimetox-4-etyl-α-metylfenyletylamin)

DMHP (3-(1,2-dimetylheptyl)-1-hydroxi-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-6H-diben-so-[b,d]-pyran)

Dimetyltlyptamin (DMT) (N,N-dimetyl-tryptamin)

Eticyclidin (PCE) (N-etyl-1-fenylcyklohexylamin)

Etiyptamin (3-(2-aminobutyl-indol)

Katinon ((-)-α-aminopropiofenon)

Lysergid (LSD, LSD-25) (d-lysergsyrans dietylamid), Lysergsyreamid

Meskalin (3,4,5-trimetoxifenetylamin)

Metkatinon (2-(metylamino)-1-fenylpropan-1-on

Metoxmetylendioxiamfetamin (MMDA) (dl-5-metox-3,4-metylendioxi-α-metylfenyl-etylamin

4-metylaminorex ( (±)-cis-2-amino-4-metyl-5-fenyl-2-oxazolin)

Metylendioxiamfetamin (MDA) (3,4-mety-lendioxiarnfetamin)

Metylendioximetamfetamin (MDMA) (dl-3,4-metylendioxi-N,α-dimetylfenyletylamin)

N-etyl MDA ((±)-N-etyl-α-metyl-3,4-(mety-lendioxi)fenetylamin)

N-hydroxi MDA ( (±)-N-[&alpha,-metyl-3,4-(metylendioxi)fenetyl]hydroxylamin)

Parahexyl (3-hexyl-1-hydroxi-7,8,9,10-tetra-hydro-6,6,9-trimetyl-6H-dibenso-[b,d]-pyran)

Parametoxamfetamin (PMA) (4-metox-α-metylfenyletylamin)

Psilosin (3-(2-dimetylaminoetyl)-4-hydro-xiindol)

Psilosybin (3-(2-dimetylaminoetyl)-indol-4-yldivätefosfat)

Rolicyklidin (PHP, PCPY) (1-(1-fenylcyklo-hexyl) pyrrolidin)

STP, DOM (2-ammo-1-(2,5-dimetoxi-4-metyl)-fenylpropan)

Tenocyklidin ((TCP) (1-[1-(2-tienyl) cyklohexyl] piperidin)

Tetrahydrokannabinol, följande isomerer och stereokemiska varianter av dessa:

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(9R, 10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-tri-metyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,9R, 10aR)-6a,9, 10, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR,10aR)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d]pyran-1-ol

(6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 9, 10, 10a-hexahydro-6,6-dimetyl-9-metylen-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol

Trimetoxamfetamin (TMA) (dl-3,4,5-trime-tox-α-metylfenyletylamin),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, om sådana salter kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning II i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amfetamin ((±)-2-amino-1-fenylpropan)

Delta-9-tetrahydrokannabinol och dess stereokemiska varianter

((6aR, 10aR)-6a, 7, 8, 10a-tetrahydro-6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6H-dibenso[b,d] pyran-1-ol)

Dexamfetamin ((+)-2-amino-1-fenylpropan)

Fencyklidin (PCP) (1-(1-fenylcyklohexyl)-piperidin)

Fendimetrazin ((+)-3,4-dimetyl-2-fenylmorfolin)

Fenetyllin (dl-3,7-dihydro-1,3-dimetyl-7-(2-[(1-metyl-2-fenyletyl)amino]-etyl)-1-1H-purin-2,6-dion)

Fenmetrazin ((±)-3-metyl-2-fenylmorfolin)

Levamfetamin (1-α-metylfenetylamin)

Levometamfetamin (1-N,α-dimetylfenetyl-a-min)

Meklokvalon (3-(o-klorfenyl)-2-metyl-4(3H)-kinazolinon)

Metakvalon (2-metyl-3-o-tolyl-4(3H)-kina-zolinon)

Metamfetamin ((+)-2-metylamino-1-fenylpropan)

Metamfetaminracemat((±)-N,α-dimetylfenetylamin)

Metylfenidat (2-fenyl-2-(2-piperidyl)-ättiksyremetylester)

Sekobarbital (5-allyl-5-(1-metylbutyl)-bar-bitursyra),

Zipeprol (α-(α-metoxibensyl)-4-(β-metoxifenetyl)-1-piperazinetanol

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning III i konventionen angående psykotropiska ämnen

Amobarbital (5-etyl-5-(3-metylbutyl)-barbitursyra)

Buprenorfin (21-cyklopropyl-7-α- [(S)-1-hydroxi-1,2,2-trimetylpropyl]-6,14-endo-etano-6,7,8,14-tetrahydrooripavin)

Butalbital (5-allyl-5-isobutylbarbitursyra)

Cyklobarbital (5-(1-cyklohexen-1-yl)-5-etyl-barbitursyra)

Flunitrazepam (5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Glutetimid (2-etyl-2-fenylglutar-imid)

Katin (d-treo-2-amino-1-hydroxi-1-fenylpropan)

Pentazocin (1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-di-metyl-3-(3-metyl-2-butenyl)-2,6-metano-3-bensazocin-8-ol)

Pentobarbital (5-etyl-5-(1-metylbutyl)-bar-bitursyra),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.

Förteckning IV i konventionen angående psykotropiska ämnen

Allobarbital (5,5-diallylbarbitursyra)

Alprazolam (8-klor-1-metyl-6-fenyl-4H-s-triazoio [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Amfepramon (2-(dietylamino)-propiofenon)

Aminorex 2-amino-5-fenyl-2-oxazolin

Barbital (5,5-dietylbarbitursyra)

Benzfetamin (N-bensyl-N,α -dimetylfenyletylamin)

Bromazepam (7-brom-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Brotizolam (2-brom-4-(o-klorfenyl)-9-metyl-6H-tieno(3,2-f)-s-triazol(4,3-α(1,4)diazepin)

Butobarbital (5-butyl-5-etylbarbitursyra)

Delorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Diazepam (7-klor-1,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Estazolam (8-klor-6-fenyl-4H-s-triazolo [4,3-a] [1,4] bensodiazepin)

Etinamat (1-etynylcyklohexylkarbamat)

Etklorvynol (etyl-2-klorvinyletinylmetanol)

Etylamfetamin (dl-N-etyl-α-metylfenyl-etylamin)

Etyllofiazepat (etyl-7-klor-5-(o-fluorfenyl)-2,3-dihydro-2-oxi-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylat)

Fenkamfamin (dl-N-etyl-3-fenylbi-cyklo (2,2,1)-heptan-2-amin)

Fenobarbital (5-etyl-5-fenylbarbitursyra)

Fenproporex (dl-3- [(α-metylfenetyl)amino] -propionitril)

Fentermin (α,α-dimetylfenetylamin)

Fludiazepam (7-klor-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Flurazepam (7-klor-1-[2-(dietylamino) etyl]-5-(o-fluorfenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haiazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2,2,2-trifluoretyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Haloxazolam (10-brom-11 b-(o-fluorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazoio [3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Kamazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on-dimetylkarbamat)

Katazolam (11-klor-8,12b-dihydro-2,8-dimetyl-12b-fenyl-4H-[1,3]-oxazino-[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-4,7(6H)-dion)

Klobazam (7-klor-1-metyl-5-fenyl-1H-1,5-bensodiazepin-2,4 (3H,5H)-dion)

Klonazepam (5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Klorazepat (7-klor-2,3-dihydro-2,2-dihydroxi-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin-3-karboxylsyra)

Klordiazcpoxid (7-klor-2-metylamino-5-fenyl-3H-1,4-bensodiazepin-4-oxid)

Klotiazepam (5-(o-klorfenyl)-7-etyl-1,3-dihydro-1-metyl-2H-tieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-on)

Kloxazolam (10-klor-11 b-(o-klorfenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Loprazolam (6-(o-klorfenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-metyl-1-piperazinyl) metylen]-8-nitro-1H-imidazo-[1,2-a] [ 1,4]-bensodiazepin-1-on)

Lorazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Lormetazepam (7-klor-5-(o-klorfenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-2H-1,4-bensodia-zepin-2-on)

Mazindol (5-(4-klorfenyl)-2,5-di-hydro-3H-imidazo-(2,1 -a)-isoindol-5-ol)

Medazepam (7-klor-2,3-dihydro-1-metyl-5-fenyl-1H-1,4-bensodiazepin)

Mefenorex (dl-N-(3-klorpropyl)-α-metylfe-netylamin)

Meprobamat (2-metyl-2-propyl-1,3-propan-dioldikarbamat)

Mesokarb (3-(α-metylfenetyl)-N-fenylkarbamoyl)sydnon imin

Metylfenobarbital (5-etyl-1-metyl-5-fenyl-barbitursyra)

Metyplylon (3,3-dietyl-5-metyl-2,4-piperi-dindion)

Midazolam (2-klor-6-(2-fluorfenyl)-1-metyl-4H-imidazo-[l,5-a][1,4]-bensodiazepin)

Nimetazepam (1,3-dihydro-1-metyl-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nitrazepam (1,3-dihydro-7-nitro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Nordazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Oxazolam (10-klor-2,3,7,11 b-tetrahydro-2-metyl-11b-fenyloxazolo-[3,2-d] [1,4]-bensodiazepin-6(5H)-on)

Pemolin (2-amino-5-fenyl-2-oxazolin-4-on) eller (2-imino-5-fenyl-4-oxazolidinon)

Pinazepam (7-klor-1,3-dihydro-5-fenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pipradrol (1,1-difenyl-1-(2-piperidyl)-metanol)

Prazepam (7-klor-1-(cyklopropylmetyl)-1,3-dihydro-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Pyrovaleron (dl-1-(4-metylfenyl)-2-(1-pyrrolidinyl)-1-pentanon)

Sekbutabarbital (5-sek-butyl-5-etylbarbitursyra)

SPA, Lefetamin ((-)-1-dimetylamino-1,2-difenyletan)

Temazepam (7-klor-1,3-dihydro-3-hydroxi-1-metyl-5-fenyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Tetrazepam (7-klor-5-(cyklohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-metyl-2H-1,4-bensodiazepin-2-on)

Triazolam (8-klor-6-(o-klorfenyl)-1-metyl-4H-s-triazolo-[4,3-a] [1,4]-bensodiazepin

Vinylbital (5-(1-metylbutyl)-5-vinylbarbitur-syra),

stereoisomerer av ämnen i denna förteckning, om sådana isomerer kemiskt kan förekomma,

salter av ämnen i denna förteckning, inklusive salter av ovan nämnda isomerer, om sådana kan förekomma, samt

beredningar som innehåller i denna förteckning nämnda ämnen.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1996.

Helsingfors den 18 september 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Yngre regeringssekreterare
Pentti Wavela

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.