700/1996

Riksdagens beslut om temporär ändring av arbetsordningen för riksdagen

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till arbetsordningen för riksdagen av den 19 december 1927 en ny 3 a § och till 63 §, sådan den lyder i riksdagens beslut av den 5 december 1974, ett nytt 2 mom. som följer:

3 a §

En riksdagsman som avses i 8 a § riksdagsordningen skall senast klockan 12 den tredje dagen efter det att hans fullmakt har godkänts i Europaparlamentet eller hans riksdagsmannafullmakt har granskats meddela riksdagens talman om han ämnar handha sitt riksdagsmannauppdrag eller vara företrädare i Europaparlamentet. Meddelar han att han är företrädare i Europaparlamentet avbryts hans riksdagsmannauppdrag när fullmakten för den riksdagsman som träder som suppleant i hans ställe har granskats. Gör riksdagsmannen inte nämnda meddelande anses han fortsätta att handha sitt riksdagsmannauppdrag.

63 §

Meddelar en riksdagsman enligt 3 a § i denna arbetsordning att han är företrädare i Europaparlamentet skall riksdagens sekreterare utan dröjsmål meddela detta till centralnämnden i valkretsen.


Detta beslut av riksdagen träder i kraft den 24 oktober 1996 och gäller tills tre dagar har förflutit från den dag fullmakterna för de ledamöter som valts vid 1999 års val av företrädare för Finland i Europaparlamentet har godkänts i Europaparlamentet.

Genom detta beslut av riksdagen upphävs riksdagens beslut av den 9 februari 1995 om temporär ändring av arbetsordningen för riksdagen (238/95).

TKF 1/96
GrUB 5/96

Helsingfors den 20 september 1996

På riksdagens vägnar


Riitta Uosukainen talman


Seppo Tiitinen generalsekreterare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.