697/1996

Given i Helsingfors den 20 september 1996

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras 46 § 4 mom., 47 § 3 mom. och 54 § 4 mom. förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/92),

dessa lagrum sådana de lyder, 46 § 4 mom. och 47 § 3 mom. i förordning av den 20 maj 1996 (338/96) och 54 § 4 mom. i förordning av den 7 juni 1995 (849/95), som följer:

46 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från personbilar

4. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1-3 mom., om det är EG-godkänt enligt rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (70/220/EEG), sådant det lyder ändrat genom parlamentets och rådets direktiv 94/12/EG och genom kommissionens direktiv 96/44/EG, eller E-godkänt enligt reglemente nr 83 B/03.

47 §
Avgas-, avdunstnings- och partikelutsläpp från paketbilar

3. Ett fordon uppfyller gränsvärdena enligt 1 och 2 mom., om det är EG-godkänt enligt direktiv 70/220/EEG, sådant det lyder ändrat genom direktiv 93/59/EEG och kommissionens direktiv 96/44/EG, eller E-godkänt enligt reglemente nr 83 B/02.


54 §
Bullerbegränsning

4. En bil anses uppfylla kraven enligt 1 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om tillåten ljudnivå och avgassystemet för motorfordon (70/157/EEG), sådana de lyder ändrade genom direktiv 84/424/EEG, eller kraven enligt E-reglementet nr 51/01. En bil anses uppfylla kraven enligt 2 mom., om den är av en modell som uppfyller kraven enligt nämnda direktiv 70/157/EEG, sådana de lyder ändrade genom direktiv 92/97/EEG och kommissionens direktiv 96/20/EG eller kraven enligt E-reglementet nr 51/02.1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

2. Ett fordon får utan hinder av bestämmelserna i direktiven 96/44/EG och 96/20/EY typbesiktas som hörande till en ny typserie eller typgodkännas före den 1 januari 1997, om besiktningen eller godkännandet sker i enlighet med de stadganden som gällde vid denna förordnings ikraftträdande.

3. Typbesiktning eller typgodkännande som i enlighet med direktivet 94/12/EG, 93/59/EEG eller 92/97/EEG verkställts för ett fordon innan den 1 januari 1997 behöver inte förnyas i enlighet med bestämmelserna i 96/44/EG eller 96/20/EG.

Helsingfors den 20 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Trafikminister
Tuula Linnainmaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.