689/1996

Utfärdat i Helsingfors den 6 september 1996

Skattestyrelsens beslut om allmän skyldighet att lämna uppgifter

Skattestyrelsen har med stöd av 15 § 6 mom., 16 § 6 mom., 17 § 3 mom. och 18 § 7 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95), 34 § förskottsuppbördsförordningen av den 1 december 1978 (904/78) samt 11 § lagen den 29 december 1988 om gottgörelse för bolagsskatt (1232/88) beslutat:

1 kap.

Inkomstuppgifter

1 §
Begränsning av skyldighet att lämna inkomstuppgifter

Skattestyrelsen begränsar skyldigheten att lämna uppgifter som avses i 15 § och 18 § 6 momentet lagen om beskattningsförfarande (1558/95) så att den uppgiftsskyldige skall utan särskild uppmaning endast tillställa skatteförvaltningen uppgifter om de prestationer som avses i 2-12 § av detta beslut.

2 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av hushållen

Fysiska personer och dödsbon (hushållen) skall uppge utbetalda löner och i 6 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda för arbete, syssla eller tjänst som utförts åt annan utbetalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts. De skall därtill uppge löner, på vilka förskottsinnehållning med stöd av 4 a § lagen om förskottsuppbörd inte verkställts, om beloppet som utbetalas till samma betalningsmottagare uppgår till minst 500 mark under ett kalenderår.

3 §
Löner och arbetsersättningar som utbetalats av andra än hushållen

Andra än hushållen skall uppge:

1) i arbets- eller tjänsteförhållande utbetalda löner, med lön jämställda prestationer som avses i 4 § 2 mom. 2 punkten lagen om förskottsuppbörd, naturaförmåner och andra skattepliktiga förmåner samt prestationer som utbetalts såsom lönegaranti;

2) i 6 § 1 momentet 1 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda för arbete, syssla eller tjänst som utförts åt annan utbetalda ersättningar (arbetsersättningar), som inte bör betraktas som lön, på vilka förskottsinnehållning har verkställts samt sportutövares arvoden;

3) arbetsersättningar som utbetalats till ombud, som upptar prenumerationer på tidningar och tidskrifter, försäkringsombud samt försäljningsrepresentant oberoende av om förskottsinnehållning verkställts på prestationen;

4) andra tillfälliga arvoden än de som avses i 1-3 punkten, såsom hittelöner, om engångsprestationens belopp uppgår till minst 500 mark.

4 §
Sociala förmåner, sytning, strejkunderstöd mm.

Utbetalaren skall uppge pensioner, livräntor, utkomstskyddsförmåner för arbetslösa, dagpenningar enligt sjukförsäkringslagen samt andra sociala förmåner än de i 92 § inkomstskattelagen nämnda skattefria sociala förmånerna. Frontmannapension, skattefri familjepension till en efterlevande make och räntestöd som betalts med statens medel skall dock uppges. Utbetalaren skall uppge även reservistlön, studiepenning, skattepliktig sytning och skattepliktigt strejkunderstöd.

5 §
Upphovsrätter mm.

Utbetalaren skall uppge i 6 § 1 mom. 3 punkten lagen om förskottsuppbörd avsedda ersättningar, som betalats för användningen av upphovs- eller annan motsvarande rätt, nyttjanderätt samt överlåtelse av nyttjanderätt, på vilka förskottsinnehållning verkställts. Till fysiska personer utbetalda prestationer som avses ovan skall uppges även då förskottsinnehållning inte verkställts på dessa.

6 §
Understöd, priser mm.

Utbetalaren skall uppge till samma mottagare utbetalda stipendier och understöd samt stipendier, understöd, biblioteksersättningar och priser som avses i 1 § lagen om vissa stipendier och understöd åt författare och översättare (1502/93), om beloppet av dessa under ett kalenderår uppgår till minst 5 000 mark.

7 §
Försäkringsersättningar

Utbetalaren skall uppge på grund av försäkring utbetalda skattepliktiga försäkringsersättningar, andra skattepliktiga prestationer som grundar sig på försäkring samt avkastningen av avgångsbidrag enligt lagen om försäkringskassor. Till näringsverksamhet, lantbruk eller annan förvärvsverksamhet utbetalda försäkringsutbetalningar som understiger 10 000 mark uppges inte. Försäkringsersättningar som utbetalats på grund av skada som träffat skogsbestånd skall uppges utan begränsning.

8 §
Räntor och eftermarknadsgottgörelser

Utbetalaren eller förmedlaren skall uppge skattefri ränta, med ränta jämförlig avkastning och eftermarknadsgottgörelse som man har utbetalat och förmedlat till fysiska personer.

Fysiska personer skall uppge prestationer som avses i 1 momentet endast om prestationen hör till utbetalarens närings- eller förvärvsverksamhet.

9 §
Av placerings- och personalfonder utbetalda prestationer och dividender

Placeringsfonder skall uppge utbetalda vinstandelar.

Personalfonder skall uppge utebetalda skattepliktiga fondandelar och överskott.

Bolag som delar ut dividend skall uppge utbetalda dividender.

10 §
Virkesköp

Virkesköpare skall lämna uppgifter till skatteförvaltningen om säljare av virke, som sålts genom leverans- och rotköp, och köpesummor.

11 §
Offentliga stöd

Handels- och industriministeriet, Teknologiska utvecklingscentralen, jord- och skogsbruksministeriet, arbetsministeriet, miljöministeriet, undervisningsministeriet, Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt, trafikministeriet, kommuner och samkommuner uppger utbetalda närings-, sysselsättnings- och med dessa jämförbara stöd och understöd.

12 §
Värdepappershandel och inlösning av placeringsfonder

De värdepappersförmedlare som avses i värdepappersmarknadslagen (495/89) skall lämna uppgifter om avslut som gäller aktier, teckningsrätter eller standardiserade derivatinstrument. Avsluten skall uppges för varje kunds vidkommande per köp och försäljning. I fråga om avsluten skall man uppge avslutsobjekten och deras antal, datum för inköp och försäljning, köpesumman samt det betalda stämpelskattebeloppet. Placeringsfonder skall uppge motsvarande uppgifter om inlösen av fondandelar i placeringsfonder.

I fråga om de inköp och försäljningar om vilka uppgifter inte lämnas i enlighet med detta beslut skall värdepappersförmedlaren till Nylands länsskatteverk lämna en i 20 § statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt avsedd avskrift av beräkningen.

2 kap.

Uppgifter om förmögenhet

13 §
Uppgifter om renar

Föreståndare för renbeteslag skall ge besked om de renar som renägarna äger.

14 §
Placeringsfonders fondandelar

Placeringsfonder skall uppge beloppen av de fondandelar som tillhör ägare av placeringsfondandelar.

3 kap.

Närmare föreskrifter

15 §
Närmare föreskrifter om anmälande av inkomster och förmögenhet

I fråga om inkomster och förmögenhet enligt 2-14 §§ uppges:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den deklarationsskyldige;

2) individualiseringsuppgifter som gäller emottagare av prestation, utbetalare av prestation och ägare av förmögenhetspost;

3) markbeloppet och arten av prestationen eller förmögenhetsposten.

4 kap.

Uppgifter om avdrag

16 §
Medlemsavgifter till fackföreningar

Arbetsmarknadsorganisationer och arbetslöshetskassor skall lämna uppgifter om avdragbara medlemsavgifter och avgifter till arbetslöshetskassor. Följande uppgifter om avgifterna skall anmälas:

1) identifikationsuppgifter som gäller betalningsmottagare och utbetalare;

2) beloppet av medlemsavgiften som medlemmen betalat föregående kalenderår.

17 §
Uppgifter om pensionsförsäkringsavgifter

Arbetsgivaren skall uppge av arbetstagaren under föregående kalenderår uppburna pensionspremier som är avdragbara i beskattningen, arbetstagares arbetslöshetsförsäkringspremier, övriga lagstadgade pensionsförsäkringspremier samt av arbetstagaren uppburna eller såsom lön betraktade avdragbara premier för frivillig pensionsförsäkring.

Försäkringsanstalt, pensionsanstalt samt i Finland verksam representant eller förmedlare för utländsk försäkrings- eller pensionsanstalt skall lämna uppgifter om av privatpersoner betalda frivilliga pensionsförsäkringspremier.

Följande uppgifter skall lämnas om de ovan nämnda försäkringspremierna:

1) individualiseringsuppgifter om pensionsanstalten eller arbetsgivaren;

2) individualiseringsuppgifter som gäller den försäkrade eller försäkringstagaren;

3) avgifternas markbelopp grupperade enligt avdragbarhet.

18 §
Uppgifter om skulder

Kreditinstitut och finansiella institut, staten, kommunerna, intressekontor och arbetsgivare skall lämna följande uppgifter till skatteförvaltningen om varje fysisk persons och dödsbos lån:

1) individualiseringsuppgifter som gäller kreditgivaren;

2) gäldenärens namn och personbeteckning;

3) gäldenärens adress;

4) skuldens nummer eller annan beteckning;

5) om skulden är en bostadsskuld eller en av staten garanterad studieskuld, skuldens användningsändamål;

6) räntebeloppet som betalats under kalenderåret;

7) skuldens belopp vid kalenderårets utgång.

I fråga om en gemensam skuld lämnas uppgifterna enligt 1 mom. för samtligas vidkommande. Om de solidariskt ansvariga gäldenärerna är fler än fem, uppges för deras vidkommande antalet.

Om räntan på skulden har betalts av en borgensman eller någon vars egendom utgör säkerhet för lånet, skall den uppgiftsskyldige uppge att någon annan än gäldenären har betalat räntan, om denna uppgift kan ges av den uppgiftsskyldige.

Om räntan på skulden har betalts på förhand, skall den uppgiftsskyldige även ge besked om beloppet av den ränta som betalts på förhand. Till den del som räntan hänför sig till en tid efter året som följer på kalenderåret uppges räntan separat, om den kan ges av den uppgiftsskyldige.

19 §
Uppburen eftermarknadsgottgörelse

Kreditinstitut och finansiella institut samt andra som bedriver värdepappershandel eller förmedling av värdepapper skall lämna uppgifter om de eftermarknadsgottgörelser som man uppburit hos fysiska personer.

Följande uppgifter skall lämnas om uppburna eftermarknadsgottgörelser:

1) individualiseringsuppgifter som gäller den som uppburit eftermarknadsgottgörelsen;

2) namnet på utbetalaren av eftermarknadsgottgörelsen;

3) markbeloppet av eftermarknadsgottgörelsen.

5 kap.

Övriga bestämmelser

20 §
Anmälningsförfarandet

De i 1-10, 12, 14 och 18-19 §§ angivna uppgifterna förutom dividender och sjöarbetsinkomst skall lämnas årligen före utgången av januari för föregående kalenderår. Uppgifter som gäller sjöarbetsinkomst enligt 74 § inkomstskattelagen skall dock lämnas före utgången av februari. Uppgifter om dividender skall lämnas i maskinläsbar form före den 15 februari det kalenderår som följer på det år då dividenden utbetalas och på blankett före den 15 januari det kalenderår som följer på det år då dividenden utbetalas. Om dividenderna i sin helhet har utbetalats före ingången av september under kalenderåret, skall anmälan lämnas före den 1 oktober samma kalenderår. Uppgifter enligt 11 § för föregående kalenderår skall lämnas senast före utgången av mars. Uppgifter enligt 13 § för föregående renskötselår skall ges vid en med Skattestyrelsen särskilt avtalad tidpunkt. De uppgifter som avses i 16-17 §§ skall lämnas senast den 15 mars för föregående kalenderår.

Uppgifterna skall lämnas antingen på blankett eller i av Skattestyrelsen godkänd maskinläsbar form till det länsskatteverk inom vars tjänsteområde uppgiftslämnarens hemort är belägen, eller till Skattestyrelsen om så särskilt avtalats.

6 kap.

Ikraftträdande

21 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1996.

Uppgifterna lämnas första gången för år 1996.

Genom detta beslut upphävs skattestyrelsens beslut av den 20 december 1995 om skyldighet att lämna uppgifter (1805/95).

Helsingfors den 6 september 1996

Generaldirektör
Jukka Tammi

Överinspektör
Riitta Roos

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.