687/1996

Utfärdat i Helsingfors den 18 september 1996

Finansministeriets beslut om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har med stöd av 8 § lagen om grunderna för avgifter till staten (150/92), sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 maj 1994 (348/94), beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

För prestationer som utförs av den revisionsnämnd för den offentliga förvaltningen och ekonomin (OFR-nämnden) som avses i förordningen om examen för revisorer inom den offentliga förvaltningen och ekonomin samt om OFR-samfund (926/91) uppbärs avgifter till staten enligt detta beslut.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

OFR-nämnden uppbär fasta avgifter för i 6 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt följande:

1) examensavgift av den som deltar i OFR-examen 850 mk,

2) avgift för behandling av ansökan om att bli godkänd som OFR-samfund 1 700 mk,

3) avgift för införande i OFR-förteckningen och för revisorsintyg både för personer och samfund sammanlagt 300 mk,

4) avgift för behandling av redogörelser för OFR-verksamheten 300 mk per person, samt

5) avgift för behandling av redogörelser för OFR-verksamheten 1 500 mk per samfund.

Utöver den avgift som avses ovan i 1 mom. 5 punkten uppbärs av OFR-samfund på basis av det antal OFR-revisorer som vid utgången av den räkenskapsperiod som föregår inlämnandet av redogörelsen för OFR-verksamheten är anställda vid ett OFR-samfund 500 mk i behandlingsavgift, om revisorerna är flera än två till antalet, dock högst 10 000 mk.

3 §
Avgiftsbelagda företagsekonomiska prestationer

Sådana i 7 § lagen om grunderna för avgifter till staten nämnda övriga avgiftsbelavga prestationer som nämnden prissätter evgigt företagsekonomiska grunder är:

1) ljuskopior och andra kopior,

2) publikationer, samt

3) utbildning som ordnas av nämnden.

4 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 23 september 1996.

Genom detta beslut upphävs finansministeriets beslut av den 7 oktober 1992 om revisionsnämndens för den offentliga förvaltningen och ekonomin avgiftsbelagda prestationer (898/92).

Åtgärder som verkställigheten av beslutet förutsätter får vidtas innan det träder i kraft.

Helsingfors den 18 september 1996

Finansminister
Sauli Niinistö

Äldre regeringssekreterare
Petri Syrjänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.