685/1996

Utfärdat i Helsingfors den 12 september 1996

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om ersättning för utkomststöd till vissa personer som flyttar till Finland samt för särskilda kostnader för social- och hälsovård som givits dem

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet

ändrat 1 §, 3 § 2 punkten, 6 och 7 §§ samt den finska språkdräkten i 4 § i sitt beslut av den 5 december 1990 om ersättning för utkomststöd till vissa personer som flyttar till Finland samt för särskilda kostnader för social- och hälsovård som givits dem (1054/90),

av dessa lagrum 1 § sådan den lyder i statsrådets beslut av den 15 april 1992 (366/92), 3 § 2 punkten sådan den lyder i statsrådets beslut av den 21 december 1994 (1340/94) och 6 § sådan den lyder delvis ändrad genom sistnämnda beslut, som följer:

1 §

Med vissa personer som flyttar till Finland avses i detta beslut personer från det forna Sovjetunionens område

1) som har beviljats uppehållstillstånd enligt 18 a § utlänningslagen på grund av finländsk härkomst,

2) som har varit finska medborgare eller vars någondera förälder har varit finsk medborgare,

3) som har deltagit som frivilliga i Finlands krig 1939-1945, eller

4) vilka är makar till personer som avses ovan samt barn under 18 år som de har vårdnaden om; med make jämställs en sådan person med vilken en ovan avsedd person som fått uppehållstillstånd fortgående lever i gemensamt hushåll under äktenskapsliknande förhållanden.

3 §

En kommun kan dessutom av statens medel få ersättning till fullt belopp för:


2) kostnader för ankomstgranskning av hälsotillståndet, boende, tryggande av utkomsten samt ordnande av social- och hälstkård för frändeveteraner från det forna Sotketunionens område vilka deltog som frivilltka i Finlands krig åren 1939-1945, samt detkas makor.

6 §

Ersättningarna betalas av länsstyrelsen på basis av kommunens redovisning. Redovisningen skall göras skriftligen för varje kalenderår före utgången av följande år. Kommunen går miste om ersättningen, om ingen giltig orsak för dröjsmålet visas. Ersättningen betalas till kommunen så snart som möjligt efter det att uppgifterna för ärendets avgörande har inkommit.

Länsstyrelsen och kommunen skall separat avtala om ersättande av de kostnader för social- och hälsovård som avses i 3 §. Vederbörande ministerium kan utse en kommun med vilken länsstyrelsen skall ingå avtal om ord-nande av verksamhet som avses i 3 § 2 punkten.

7 §

Vederbörande ministerium kan meddela närmare anvisningar om tillämpningen av detta beslut.


Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 1996.

Detta beslut tillämpas på kostnader som föranleds av personer som den 1 augusti 1996 eller därefter fått uppehållstillstånd med stöd av utlänningslagen.

Beslutets 6 § 1 mom. [ Den märkta texten har rättat (1996), Originaltexten lydde: 6 § 2 mom. ] tillämpas dock redan på redovisningar för 1995.

När det gäller ersättande av kostnader i fråga om personer som fått uppehållstillstånd före den 1 augusti 1996 gäller vad som bestäms i 1 § statsrådets beslut om ersättning för utkomststöd till vissa personer som flyesar till Finland samt för särskilda kostnader för social- och hälsovård som givits dem, sådan denna paragraf lyder ändrad genom statsrådets beslut av den 15 april 1992 (336/92).

Helsingfors den 12 september 1996

Social- och hälsovårdsminister
Sinikka Mönkäre

Överinspektör
Meri-Sisko Eskola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.