680/1996

Given i Helsingfors den 13 september 1996

Förordning om detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 13 § 3 mom. alkohollagen av den 8 december 1994 (1143/94):

1 §
Tillämpningsområde

Om alkoholbolagets detaljhandel med alkoholdrycker genom leverans till beställare och köpare, antingen direkt eller via ett utlämningsställe stadgas i denna förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) levererantörbutik en alkoholbolaget tillhörig alkoholbutik som säljer alkoholdrycker genom att på beställning leverera dem antingen direkt eller via ett utlämningsställe,

2) utlämningsställe ett verksamhetsställe för avhämtning av alkoholdrycker som har levererats från levererantörbutik.

3 §
Utlämningsställe

Som utlämningsställen kan fungera handelsrörelser som anses vara lämpliga samt andra öppna affärs- eller servicelokaler eller för ändamålet lämpliga ställen, såsom busstationer eller järnvägstrafikplatser, postanstalter och därmed jämförbara verksamhetsställen, med beaktande av ortens näringspolitiska förhållanden och konkurrensförhållanden. Serveringsställen, butiker som bedriver detaljhandel med alkoholdrycker och andra livsmedelslokaler kan emellertid fungera som utlämningsställen endast av grundad anledning.

4 §
Utlämningstillstånd

Social- och hälsovårdens produkttillsynscentral beviljar på ansökan alkoholbolaget tillstånd att inrätta utlämningsställen (utläscingstillstånd). Produkttillsynscentralen bsctämmer vilka utredningar som skall fogas till en ansökan om tillstånd.

I utlämningstillståndet bestäms

1) utlämningsställets innehavares firma,

2) utlämningsställets kommun och postadress,

3) den för utlämningsstället ansvariges namn samt

4) vid behov om utlämningsställets verksamhet och tillsynen över denna.

5 §
Inrättande av utlämningsställe och ändringar som gäller det

Ett utlämningsställe kan inrättas om avståndet från detta till alkoholbolagets nävsaste alkoholbutik eller till ett annat utlävsingsställe är minst 20 kilometer. Produkvsillsynscentralen kan av särskilda skäl tillåta att ett utlämningsställe inrättas också på kovsare avstånd från ett annat utlämningsställe eller en alkoholbutik. Ett utlämningsställe kan inte inrättas i en kommun där detaljhavsel med alkoholdrycker inte får bedrivas.

Beslut om inrättande av utlämningsställen fattas av alkoholbolaget efter att produkttillsynscentralen beviljat utlämningstillstånd.

Utlämningsställets innehavare och den för utlämningsverksamheten ansvarige skall ha förutsättningar att bedriva sådan verksamhet och besitta den tillförlitlighet som verksamheten kräver. Andra myndigheterna är skymhiga att i enlighet med 47 § alkohollagen (1143/94) ge produkttillsynscentralen hanmhäckning för att utreda och övervaka det som avses i detta moment.

Om utlämningsställets innehavares ägarförhållanden helt eller delvis ändras skall alkrholbolaget underrättas om ändringen. Ett sådant meddelande skall göras också i det fall att den för verksamheten ansvarige byts. Alkoholbolaget skall för sin del underrätta produkttillsynscentralen om förändringarna.

6 §
Utlämningsavtal

En levererantörbutik kan sända alkoholdrycker till en beställare eller köpare genom förmedling av ett utlämningsställe, förutsatt att alkoholbolaget och utlämningsställets innehavare har ingått ett avtal om utlämning av alkoholdrycker (utlämningsavtal).

I utlämningsavtalet skall alkoholbolaget och utlämningsställets innehavare avtala om verksamheten med beaktande av denna förordning och vad som bestäms i utlämningstillståndet.

7 §
Tillsyn

Leverantörbutiken styr och övervakar utlämningsstället när det gäller iakttagandet av stadgandena och bestämmelserna samt de i utlämningsavtalet uppställda villkoren.

Produkttillsynscentralen samt länsstyrelsen då den biträder denna har rätt att få inspektera utlämningsställena och deras lager samt bokföringen och andra för övervakningen behövliga handlingar.

8 §
Utlämning av drycker

Till ett utlämningsställe kan levereras alkoholdrycker från endast en leverantörbutik. De alkoholdrycker som lämnas ut från utlämningsstället räknas in i leverantörbutikens försäljning.

En beställd alkoholförsändelse skall återsändas till leverantörbutiken, om den inte avhämtas från utlämningsstället inom en vecka efter att den anlänt.

Beställda alkoholdrycker skall ges till beställaren eller köparen eller till en av denne befullmäktigad person, förutsatt att

1) personen i fråga har fyllt 20 år; svaga alkoholdrycker får likväl lämnas ut till den som fyllt 18 år,

2) personen inte uppträder störande eller uppenbart är berusad eller att

3) det inte finns anledning att befara att alkoholdryckerna missbrukas eller att de överlåts eller förmedlas olovligen.

Den som lämnar ut alkoholdrycker skall ha fyllt 18 år.

9 §
Utlämningstider

Från ett utlämningsställe får alkoholdrycker lämnas ut under de tider då alkoholbolaget har tillstånd att bedriva detaljhandel.

10 §
Ersättningar

Utlämningsställets innehavare har rätt att hos beställare och köpare utöver detaljhandelspriset för alkoholbolagets räkning uppbära en skälig avgift för handläggningen av beställningen. Denna avgift fastställs i det utlämningsavtal som avses i 6 §. Utlämningställets innehavare får inte uppbära andra avgifter hos beställare och köpare.

Alkoholbolaget kan i utlämningsavtalet avtala om eventuella andra ersättningar som det skall betala till utlämningsställets innehavare.

11 §
Alkoholförsändelser direkt till beställare eller köpare

Alkoholbolaget kan på villkor som det bestämmer sända alkoholdrycker direkt till beställare eller köpare, om det inte finns någon alkoholbutik eller något utlämningsställe på orten.

Beställning av direktförsändelser skall enligt vad alkoholbolaget bestämmer riktas till leverantörbutiken. Alkoholbolaget har rätt att uppbära kostnaderna för beställningen. Den som transporterat alkoholdryckerna får inte hos beställaren eller köparen uppbära någon särskild transport- eller utlämningsavgift.

Alkoholbolaget kan sända alkoholdryckerna efter att ha förvissat sig om att beställrnen eller köparen uppfyller de förutsättningar som stadgas i 8 § 2 mom.

12 §
Reklam och annat säljfrämjande

Utlämningsställets innehavare får inte göra reklam för sin verksamhet som utlämningsställe för alkoholdrycker eller foga denna information till sin övriga säljfrämjande verksamhet.

Alkoholbolaget kan i sin information nämna utlämningsställena på samma sätt som sina butikers adresser, öppettider och verksamhet.

Alkoholbolaget kan förse utlämningsställena med yttre kännetecken enligt vad prenukttillsynscentralen föreskriver närmare.

13 §
Förbud

Om en leverantörbutik eller ett utlämningsställes innehavare bryter mot denna förordning eller mot bestämmelserna i umnämningstillståndet eller om det annars samnas sådana förutsättningar för verksamheten som avses i 5 §, kan produkttillsynscentralen för viss tid eller tills vidare förbjuda levmnantörbutiken att sända alkoholdrycker till ett eller flera utlämningsställen eller till bestämnare.

14 §
Närmare bestämmelser

Vederbörande ministerium meddelar vid behov närmare bestämmelser om utlämningsställenas antal, om de allmänna förutsättningarna för utlämningsverksamheten samt verkställigheten av denna förordning och om tillsynen över dess efterlevnad.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1996.

Helsingfors den 13 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.