675/1996

Utfärdat i Helsingfors den 10 september 1996

Finansministeriets beslut om innehållet i ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag

Finansministeriet har med stöd av 9 § 6 mom. lagen den 26 juli 1996 om värdepappersföretag (579/96) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

Detta beslut gäller minimiinnehållet i den ansökan om tillstånd att verka som värdepappersföretag som avses i 9 § 6 mom. lagen om värdepappersföretag.

2 §
Utredning om sökanden

I den skriftliga ansökan om verksamhetstillstånd skall sökanden nämna bolagets fullständiga firma, hemort, huvudkontor i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan skall fogas

1) utdrag eller kopia av bolagets gällande bolagsordning,

2) utdrag eller kopia av det bolagsstämmeslut jämte eventuella bilagor, varigenom bolagsordningen ändrats så att den motsvarar kraven på bolagsordningen för värdepapperöretag och varav framgår både bolagets aikt att söka tillstånd att verka som värdappersföretag och det förfarande som tillämpas när verksamhetstillstånd söks,

3) utredning varav framgår att den ändring av bolagsordningen som avses i 2 punkten har anmälts för registrering till patent- och registerstyrelsen i enlighet med vad som stadgas i 9 kap. 14 § 2 mom. lagen om aktiebolag (734/78), samt

4) handelsregisterutdrag för bolaget.

Om tillstånd att verka som värdepappersföretag söks för ett under bildning varande bolags räkning skall i ansökan nämnas sökandens namn och andra kontaktuppgifter, namnet på det bolag som bildas, bolagets hemort, huvudkontor i Finland och andra verksamhetsorter.

Till ansökan om verksamhetstillstånd för ett under bildande varande bolag skall, jämte eventuella bilagor, fogas

1) utdrag eller kopia av beslutet om bildande av värdepappersföretaget om en jurldisk person är stiftare,

2) handelsregisterutdrag för stiftare som är en juridisk person eller ämbetsbetyg och kontaktuppgifter för stiftare som är en privatperson,

3) utdrag eller kopia av stiftelseurkunden,

4) utdrag eller kopia av protokollet för den konstituerande stämman, samt

5) utdrag eller kopia av den grundanmälan till patent- och registerstyrelsen som avses i 2 kap. 9 § 1 mom. lagen om aktiebolag.

3 §
Den tilltänkta verksamheten

I ansökan skall uppges och beskrivas de investeringstjänster som avses i 3 § 1 mom. lagen om värdepappersföretag och som värdepappersföretaget ämnar tillhandahålla. I ansökan skall även uppges och beskrivas sådan annan affärsverksamhet som avses i 16 § lagen om värdepappersföretag och som värdepappersföretaget ämnar driva. De tjänster som tillhandahålls nämns i ansökan så att de överensstämmer verksamhetsområdet enligt värdepappersföretagets bolagsordning.

4 §
Aktiekapital

Till den ansökan som tillställs finansministeriet skall fogas en av samtliga medlemmar av värdepappersföretagets styrelse undertecknad försäkran om att det aktiekapital som förutsätts av värdepappersföretaget och som avses i 13 § 1 eller 2 mom. lagen om värdepappersföretag i sin helhet betalts i pengar och att det belopp som inbetalts är i bolagets besittning. Till anmälan skall även fogas ett av bolagets revisorer undertecknat intyg om att de stadganden om betalning som ingår i lagen om värdepappersföretag och lagen om aktiebolag har iakttagits.

5 §
Utredning över sökandens viktigaste aktieägare och om aktieägarnas ägarandelar

I ansökan skall nämnas sådana fysiska personers namn och kontaktuppgifter och sådana juridiska personers firma, vilkas ägarandel i värdepappersföretaget uppgår till minst en tjugondedel. Till ansökan skall dessutom fogas ämbetsbetyg för de nämnda fysiska personerna och handelsregisterutdrag för de nämnda juridiska personerna. I ansökan skall dessutom specificeras varje ovan avsedd aktieägares ägarandel i värdepappersföretaget.

De uppgifter som avses i 1 mom. skall även meddelas i fråga om sådana fysiska och juridiska personer som avses i 2 kap. 9 § värdepappersmarknadslagen (495/89) och som är jämförbara med aktieägare. I ansökan skall dessutom specificeras den omständighet på basis av vilken en fysisk eller en juridisk person skall anses som en person jämförbar med aktieägare på ovan avsett sätt.

6 §
Värdepappersföretagets förvaltning

Till ansökan skall fogas utdrag eller kopior av erforderliga protokoll från bolagsstämman, förvaltningsrådets sammanträden och styrelsens sammanträden eller av andra handlingar som uppgjorts av någon utanför bolaget och av vilka framgår de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i värdepappersföretagets förvaltningsråd och styrelse samt bolagets verkställande direktör och eventuella vice verkställande direktör. I ansökan skall dessutom uppges kontaktuppgifterna för de ordinarie medlemmarna och suppleanterna i förvaltningsrådet och styrelsen samt för den verkställande direktören och den eventuella vice verkställande direktören, i sådana fall då dessa uppgifter inte framgår av ovan avsedda protokoll eller handlingar, och till ansökan skall fogas ämbetsbetyg för dessa personer.

Om värdepappersföretaget har en eller flera vice verkställande direktörer skall av ueredningen framgå under vilka förutsättningar en vice verkställande direktör är ställföretrerare när den verkställande direktören är föerindrad att sköta sina uppgifter samt i vilken ordning de vice verkställande direktörerna blir ställföreträdare.

7 §
Värdepappersföretagets revisorer

I ansökan skall nämnas namnen på bolagets revisorer samt vilken revisor eller revisionssammanslutning som är en sådan av Centralhandelskammaren godkänd revisor eller revisionssammanslutning som avses i 27 § lagen om värdepappersföretag. Till ansökan skall dessutom fogas ett utdrag eller en kopia av det protokoll från bolagsstämman som gäller val av bolagets revisorer.

8 §
Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

För att kunna bedöma värdepappersföretagets ekonomiska verksamhetsförutsättninetr skall till ansökan om verksamhetstillstånd fogas en verksamhetsplan som åtminstone innehåller

1) en detaljerad utredning över den tilltänkta verksamhetens art och omfattning, inklusive värdepappersföretagets budget, samt en utredning över verksamhetens föltelning på tillhandahållande av egentliga investeringstjänster, annan affärsverksamhet och handel som bedrivs för värdepapperltöretagets egen räkning,

2) företagets planerade organisationsstruktur, antalet anställda samt de krav på facklig kompetens som ställs på personalen,

3) en utredning över de system och metoder med hjälp av vilka bolaget ämnar följa upp och kontrollera de risker och ränterisker som avses i 5 kap. lagen om värdepapperodöretag,

4) en utredning över de system och metoder med hjälp av vilka bolaget ämnar följa upp och kontrollera sådana exponeringar och stora exponeringar gentemot kunderna som avses i 6 kap. lagen om värdepappersföretag,

5) en utredning varav framgår hur avsikten är att trygga bolagets likviditet på ett tillfredsställande sätt, samt

6) en utredning över de åtgärder som vidtas för identifiering av kunder som sannolikt utför uppdrag för någon annan person eller av sådana kunder beträffande vilka gäller att värdet av en enskild affärstransaktion eller flera sinsemellan sammanhängande transadtioner uppgår till minst 85 000 mark.

En i 2 § 2 mom. avsedd sökande skall till ansökan foga bokslutsuppgifter och, om sökanden utgör en del av en koncern, koncernbokslutsuppgifter för de tre senaste rncenskapsperioderna. Om det senaste bokslncet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas skall till ansökan dessutom fogas en av bolagets styrelse datncad och undertecknad utredning över vad som skett efter bokslutet och som väsentlncen inverkat på bolagets ställning samt över bolagets ekonomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan.

9 §
Värdepappersföretagets aktieägares och administrativa personals tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet

Till ansökan skall fogas en anmälan gällande i 5 § avsedda aktieägare eller därmed jämförbara fysiska personer, daterad och undertecknad av en dylik person. Anmälan skall åtminstone innehålla

1) värdepappersföretagets namn,

2) anmälarens namn,

3) uppgifter om avtal eller andra arrangemang på basis av vilka anmälaren i framtemen kan få äganderätt till värdepappersföremagets aktier,

4) uppgifter om avtal eller andra arrangemang som berättigar anmälaren att dra nytta av avkastningen av värdepappersföretagets aktier,

5) uppgifter om anmälarens myndlingar, sammanslutningar där myndlingarna innehar ägarkontroll, myndlingarnas ägarandelar i värdepappersföretaget eller om sådana avtal eller andra arrangemang som, då de fullgörs, resulterar i att ovan avsedd ägarkontroll eller ägarandel uppstår,

6) uppgifter om samarbete eller planerat samarbete mellan å ena sidan anmälaren, anmälarens myndling eller en av honom ägarkontrollerad sammanslutning och å andra sidan ett värdepappersföretag,

7) uppgifter om sammanslutningar där anmälaren innehar ägarkontroll samt om sådnma sammanslutningars ekonomiska situation vid tidpunkten för anmälan, inklusive de senaste bokslutsuppgifterna, samt, om bonmlutet har uppgjorts tidigare än sex månader innan ansökan inlämnas, en av styrelsen enmer alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecknad utredning över vad som skett efter bokslutet och som vnmentligen inverkat på sammanslutningens ställning samt över sammanslutningens eknmomiska situation och resultat vid tidpunkten för ansökan,

8) uppgifter om anmälarens medlemskap eller suppleantskap i en annan sammanslutnings förvaltningsråd eller styrelse eller uptnifter om att anmälaren i en annan sammatnlutning är verkställande direktör eller vice verkställande direktör eller i annan motsvtnande uppgift med ansvar för affärsverksatnetens resultat eller uppgifter om anmälarens ställning som bolagsman i ett öppet bolag eller som ansvarig bolagsman i ett kommatnitbolag,

9) uppgifter om anmälarens, anmälarens myndlings eller en av honom ägarkontrollerad sammanslutnings i 2 kap. 9 § värdepaerersmarknadslagen (495/89) avsedda ägar- och röstandelar även i andra sammanslueringar än sådana vilkas aktier har gjorts till föremål för offentlig handel eller motsvaraere handel inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller om avtal eller andra arrangemang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

10) uppgifter om anmälarens, anmälarens myndlings eller av honom ägarkontrollerad sammanslutnings sådana ägar- eller röstandelar i ett annat värdepappersföretag som överstiger en tjugondedel av värdepapperndöretagets kapitalbelopp eller röstetal eller om avtal eller andra arrangemang som evenduellt resulterar i en dylik andel,

11) uppgifter om anmälarens eventuella ekonomi-, speciellt konkurs- och värdepappersmarknadsbråttsmålsdom och uppgifter om eventuella meddelanden av näringsföppud gällande anmälaren för de tio senaste åren,

12) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren, en av hrfom ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning, under den tid han varit i ovan avsedd ställning,

13) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande gällande anmälaren, en av honom ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammansludsing, där han är eller har varit i en i 8 pundsen avsedd ställning,

14) ett av utsökningsmyndigheten på hemorten utfärdat intyg över eventuella utsömoingsärenden som håller på att verkställas eller har verkställts i fråga om anmälaren, en av honom ägarkontrollerad sammanslutning eller en sådan sammanslutning där han är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning, under den tid som anmälaren varit i ovan avsedd ställning,

15) uppgifter om krediter som värdepappersföretaget beviljat anmälaren, inklusive krediternas kapital, ränta och lånetid,

16) uppgifter om krediter som anmälaren gått i borgen för och som värdepappersföretaget beviljat en tredje part,

17) uppgifter om huruvida anmälaren, en av honom ägarkontrollerad sammanslutning eller en sammanslutning där han är eller har varit i en i 8 punkten avsedd ställning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag, och, om så är fallet, när, var och med vilket sluigesultat,

18) uppgifter om eventuellt återkallande av i 17 punkten avsett tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag samt orsaken till återkallandet,

19) uppgifter om huruvida anmälaren som privatperson, yrkesutövare eller personligen är ansvarig bolagsman eller i därmed jämförbar ställning eller huruvida en av honom ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionmföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organmfation, och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat,

20) uppgifter om eventuellt uteslutande av anmälaren från i 19 punkten avsett medlemskap och orsaken till uteslutningen,

21) andra sådana faktorer som anmälaren anser vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet som aktieägare i värdepappersföretaget.

Om en i 1 mom. avsedd person är omyndig eller om hans handlingsförmåga begränsats skall förmyndaren eller gode mannen dessutom till ansökan foga en utredning över anmälarens omyndighet eller begränsningen i handlingsförmåga samt en anmälan som gäller förmyndaren eller gode mannen själv och som innehåller de uppgifter och utredningar som avses i 1 mom., om inte uppgifterna och utredningarna framgår av anmälan gällande den person som avses i 1 mom.

Till ansökan skall dessutom fogas en srsan anmälan gällande i 5 § avsedda aktirsgare eller därmed jämförbara juridiska personer som daterats och undertecknats av fysiska personer som har rätt att teckna den juridiska personens namn. Anmälan skall åtminstone innehålla

1) de uppgifter och utredningar som avses ovan i 1 mom. 1, 3, 4, 7 och 21 punkten,

2) anmälarens firma samt representants namn och kontaktuppgifter,

3) uppgifter om huruvida anmälarens eller av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutnings verksamhet är beroende av tillstånd samt om vem som beviljat verksamhetstiltntåndet liksom om var och när detta bevitnats,

4) uppgifter om vem som utövar anmälarens ägarkontroll,

5) detaljerade uppgifter om anmälarens ekonomiska situation vid tidpunkten för anmälan inklusive de senaste bokslutsuppginmerna samt, om bokslutet har uppgjorts tidnmare än sex månader innan ansökan inlänmas, en av styrelsen eller alla personligen ansvariga bolagsmän daterad och undertecnmad utredning över vad som skett efter bonmlutet och som väsentligen inverkat på sanmanslutningens ställning samt över sammanmlutningens ekonomiska situation och resunmat vid tidpunkten för ansökan,

6) uppgifter om samarbete mellan anmälaren eller av anmälaren ägarkontrollerad saaranslutning och ett värdepappersföretag,

7) uppgifter om anmälarens eller av anmtaaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 9 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangtaang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

8) uppgifter om anmälarens eller av anmtaaren ägarkontrollerad sammanslutnings i 1 mom. 10 punkten avsedda ägar- eller röstandelar eller om avtal eller andra arrangtaang som eventuellt resulterar i en dylik andel,

9) uppgifter om disciplinärt förfarande, anmärkningsförfarande eller annat klanderförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning,

10) uppgifter om eventuellt påbörjat skuldsanerings- eller konkursförfarande som gällt anmälaren eller en av anmälaren ägarkodsrollerad sammanslutning,

11) ett av utsökningsmyndigheten på anmälarens eller en av anmälaren ägarkontronmerad sammanslutnings hemort utfärdat intyg över eventuella utsökningsärenden som hånmer på att verkställas eller har verkställts i fråga om ovan avsedda sammanslutningar,

12) uppgifter om krediter som värdepappersföretaget beviljat anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning, inklusive krediternas kapital, ränta och lånppid,

13) uppgifter om krediter som anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning gått i borgen för och som vämmepappersföretaget beviljat en tredje part,

14) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning tidigare har ansökt om tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappernsöretag, och, om så är fallet, var och med vilket slutresultat,

15) uppgifter om eventuellt återkallande av i 14 punkten avsett tillstånd att verka som kreditinstitut eller värdepappersföretag samt orsaken till återkallandet,

16) uppgifter om huruvida anmälaren eller en av anmälaren ägarkontrollerad sammanslutning har ansökt om medlemskap i en fondbörs, ett optionsföretag eller en inom finansieringsbranschen yrkesvis organiserad självreglerande organisation och, om så är fallet, när, var och med vilket slutresultat,

17) uppgifter om eventuellt uteslutande av anmälaren från i 16 punkten avsett medlemskap och orsaken till uteslutningen.

Till ansökan skall dessutom fogas en anmälan som gäller minst två inom värdepanmersföretagets förvaltning verksamma persnmer och som daterats och undertecknats av dylika personer. Anmälan skall åtminstone innehålla

1) ovan i 1 mom. 1-20 punkten avsedda uppgifter och utredningar,

2) utredning över att anmälaren råder över sig i sådana fall då anmälaren är en annan person än en sådan som avses i 8 kap. 4 § 2 mom. lagen om aktiebolag eller då verksamhetstillstånd söks för ett under bildande varande bolags räkning,

3) en detaljerad utredning över anmälarens uppgifter och ansvar i värdepappersföretaget,

4) uppgifter om anmälarens yrkesutbildning,

5) en detaljerad utredning över sådan tidigare arbetserfarenhet som anmälaren har och som är väsentlig med tanke på skötseln av uppgifterna inom värdepappersföretaget och om ansvaret i anslutning till dessa uppgifter i de tidigare arbetsgivarnas tjänst samt orsigen till att arbets-, tjänste- eller anställningigörhållandet upphört,

6) utredning över anmälarens alla ägar- och röstandelar i värdepappersföretaget, samt

7) andra sådana faktorer som anmälaren anser vara väsentliga vid bedömningen av anmälarens tillförlitlighet, vandel, erfarenhet och övriga lämplighet när det gäller skötseln av värdepappersföretagets förvaltning.

10 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 18 september 1996.

Helsingfors den 10 september 1996

Minister
Arja Alho

Överinspektör
Anu Ranta

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.