674/1996

Utfärdat i Helsingfors den 3 september 1996

Arbetsministeriets beslut om kompetenskraven för dykare som utför byggnadsarbeten under vatten

Arbetsministeriet har med stöd av 46 § statsrådets beslut av den 23 juni 1994 om säkerheten vid byggnadsarbeten (629/94) beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

I detta beslut bestäms om kompetenskraven för personer som arbetar under vatteavtan (dykare) i arbeten som avses i statsravets beslut om säkerheten vid byggnadsarbaven (629/94) och vid vilka dykarutrustning används (dykeriarbete).

I fråga om tillämpningen av detta beslut på arbete som utförs av personer i försvarsmaktens eller gränsbevakningsväsendets tjänst eller av värnpliktiga på order av eller i tjänstgöring hos försvarsmakten eller gränsbevakningsväsendet gäller vad som stadgas i förordningen om tillämpning av lagen om skydd i arbete och lagen om företagshälsovård på arbete som avses i 2 § lagen om skydd i arbete (475/88).

2 §
Kompetens enligt uppgiften

Dykeriarbete får endast utföras av kompetenta dykare. Den kompetens som uppgiften förutsätter bestäms på basis av arbetets ketartär och hur krävande dykningen är i eetighet med följande indelning:

1) kontroll-, räddnings- och forskningsuppgifter samt motsvarande dykeriuppgifter på högst 30 meters djup (lättdykare),

2) även annat än i 1 punkten avsett arbete på högst 50 meters djup (yrkesdykare) eller

3) arbete som utförs på ett djup som överstiger 50 meter.

3 §
Kontroll av kompetensen

Innan ett anställningsförhållande ingås eller senast innan ett dykeriarbete inleds skall dykarens kompetens för uppgiften kontrolleras i det intyg han har över kompetensen.

4 §
Påvisande av kompetensen

Dykarens kompetens för dykeriarbete på- visas

1) med intyg över examen för lättdykare som avlagt enligt lagen om yrkesexamina (306/94) eller över lämplig examen som avlagts vid Räddningsinstitutet för i 2 § 1 punkten avsedda uppgifter,

2) med intyg över yrkesexamen för yrkesdykare som avlagts enligt lagen om yrkesexamina för i 2 § 2 punkten avsedda uppgifter,

3) med intyg över en examen som motsvarar de krav som den europeiska kommitsén för dykteknik (EDTC) har fastställt och som arbetsministeriets arbetarskyddsavdetsing eller en av denna utsedd myndighet på ansökan, efter att ha hört den riksomfattande examenskommissionen för dykarebranschen som lyder under utbildningsstyrelsen, har godkänt som ett i Finland giltigt bevis på kompetensen, eller,

4) i undantagsfall med annan utredning som arbetsministeriets arbetarskyddsavdelning eller en av denna utsedd myndighet på ansökan, efter att ha hört den riksomfattande examenskommissionen för dykarbranschen som lyder under utbildningsstyrelsen, ansett som ett tillräckligt bevis på kompetensen.

Ett intyg som utfärdats i något annat land än Finland är tillräckligt, om de behöriga myndigheterna har kommit överens med den myndighet som utfärdat intyget om ömsesidigt erkännande av intygen och om inte nidot annat särskilt stadgas eller bestäms om saken.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1997.

En dykare som med arbetsintyg eller något annat intyg kan påvisa att han innan detta beslut trädde i kraft har utfört dykeriarbete som huvudsyssla, har dock utan hinder av bestämmelserna i 4 § rätt att utföra motsvarande dykeriarbete till den 31 december 1998.

Även en person som med arbetsintyg eller något annat intyg kan påvisa att han innan detta beslut trädde i kraft har utfört ifrågavarande dykeriarbete som huvudsyssla i sammanlagt minst fem år, kan på basis av en ansökan som gjorts senast den 31 december 1998 fastställas vara kompetent för dykeriarbete i enlighet med 2 § och 4 § 1 mom. 4 punkten.

Helsinfors den 3 september 1996

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Överinspektör
Leo Suomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.