670/1996

Given i Helsingfors den 27 augusti 1996

Ändring av arbetsordningen för finansinspektionen

Enligt riksdagens bankfullmäktiges beslut

ändras i Arbetsordningen för finansinspektionen av den 15 september 1993 (831/93) 6 § 1 och 2 mom., 7 § 2 mom., 9 § 1 mom., 11 § 1 mom., 12 § 1, 2 och 4 mom. samt

fogas till 9 § ett nytt 2 mom. och till 11 § nya 2-4 mom. som följer:

6 §

Finansinspektionens direktion utnämner de högsta tjänstemännen på föredragning av direktören.

Med högsta tjänstemän avses en chef för en verksamhetsenhet (biträdande direktör), chefsjurist, biträdande avdelningschef och intern revisor.


7 §

Ställföreträdare för direktören är de biträdande direktörerna, vars inbördes vikariatsordning fastställs av bankfullmäktige.

9 §

Finansinspektionen har intern revision som är underställd direktören.

Direktionen godkänner verksamhetsprinciperna för den interna revisionen, enligt vilka den interna revisionen informerar direktionen om sina observationer.

11 §

Finansinspektionens övriga beslut fattas av direktören eller den biträdande direktör som är hans ställföreträdare.

En biträdande direktör, en chefsjurist och en biträdande avdelningschef har rätt att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde enligt den ansvarsfördelning som direktören fastställt.

Direktören kan vid behov i enskilda fall fatta beslut i ärenden som annars enligt föregående moment skulle höra till biträdande direktören, chefsjuristen eller biträdande avdelningschefen.

Ärendena avgörs på föredragning, om inte annat krävs på grund av sakens brådskande natur eller av andra särskilda skäl.

12 §

Expeditioner om beslut enligt 11 § undertecknas av föredraganden och den som fattat beslutet.

Föredraganden har rätt att få sin avvikande åsikt antecknad i arkivexemplaret av expeditionen eller i en bilaga till detta. Den avvikande åsikten skall undertecknas av föredraganden. Den som avgjort ärendet skall i samma handling göra anteckning om att avvikande åsikt har meddelats.


Finansinspektionens övriga brev undertecknas av två befattningshavare, av vilka den ena skall vara antingen en person som nämns i 11 § eller en byråchef.

Helsingfors den 27 augusti 1996

På riksdagens bankfullmäktiges vägnar:


Ilkka Kanerva ordförande


Tuulikki Hämäläinen


Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.