665/1996

Given i Helsingfors den 6 september 1996

Lag om ändring av lagen om arbetsmarknadsstöd

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 § 3 mom., 22 a § och 24 § 3 mom. lagen den 30 december 1993 om arbetsmarknadsstöd (1542/93), av dessa lagrum 15 § 3 mom. och 22 a § sådana de lyder i lag av den 22 december 1995 (1705/95), som följer:

15 §
Begränsningar av arbetsmarknadsstödet

Vad 2 mom. stadgar tillämpas på 18-24-åringar som utan godtagbart skäl vägrar ta emot ett erbjudet arbete eller erbjuden utbildning, arbetspraktik, arbetsprövning eller rehabilitering som avses i 2 kap. eller som har vägrat delta i, avbrutit eller låtit bli att söka in till lämplig yrkesutbildning, för vilken den studerande får de sociala förmåner som betalas vid utbildning.


22 a §
Självrisktid

Arbetsmarknadsstöd betalas efter det att en

person varit arbetslös arbetssökande vid arbetskraftsbyrån sammanlagt fem arbetsdagar under högst åtta på varandra följande kalenderveckor. Före denna självrisktid om fem dagar betalas inget arbetsmarknadsstöd.

Självrisktiden anses ha gått till ända även då den i 17 § nämnda arbetslöshetstiden för arbetstagare med förkortad arbetsvecka eller i deltidsarbete uppgår till sammanlagt en tid som motsvarar fem arbetslöshetsdagar.

Till självrisktiden räknas även de dagar personen i fråga efter det arbetslösheten börjat har varit arbetsoförmögen utan att för denna tid uppbära dagpenning i enlighet med sjukförsäkringslagen eller annan motsvarande lagstadgad ersättning eller av arbetsgivaren lön för sjukdomstiden.

Självrisktiden är i kraft till utgången av det kalenderår under vilket den i sin helhet har uppkommit. Under ett begynnande kalenderår förutsätts ny självrisktid inte

1) så länge den som saken gäller utan avbrott fortfarande är arbetslös och får arbetvbarknadsstöd,

2) då självrisktiden fördelar sig på två kalenderår,

3) då självrisktiden har gått till ända vid utgången av ett kalenderår utan att utbetalningen av arbetsmarknadsstödet ännu har börjat,

4) då rätt till arbetsmarknadsstöd börjar på nytt inom 14 dagar från det att föregående rätt till arbetsmarknadsstöd upphörde, eller

5) då en person fått en förmån enligt 5 § 1 mom. 12 punkten lagen om utkomstskydd för arbetslösa och återgår till att vara arbetslös arbetssökande inom 14 dagar från det att den förmån som avses ovan har upphört.

24 §
Behovsprövning av arbetsmarknadsstöd

Från det månadsvis uträknade beloppet av sådant fullt arbetsmarknadsstöd som avses i 23 § skall i fråga om försörjningspliktiga dras av 50 procent från den enligt 1 och 2 mom. fastställda inkomstdel som överstiger 5 040 mark i månaden. I fråga om ensamstående skall på motsvarande sätt dras av 75 procent från den enligt 1 och 2 mom. bestämda del av inkomsterna som överstiger 1 500 mark i månaden. Inkomstgränsen för den som är försörjningspliktig höjs med 630 mark för varje barn som inte har fyllt 18 år och som han skall försörja.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Lagen tillämpas på sådant arbetsmarknadsstöd som hänför sig till tiden från och med lagens ikraftträdande.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 75/96
ShUB 12/96
RSv 108/96

Helsingfors den 6 september 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Arbetsminister
Liisa Jaakonsaari

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.