663/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ibruktagning och drivande av eldrivna hissar

Handels- och industriministeriet har med stöd av elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/96) och 14 § elsäkerhetsförordningen av den 28 juni 1996 (498/96) beslutat:

1 kap.

Tillämpningsområde

1 §

Detta beslut gäller besiktning och underhåll av eldrivna hissar.

2 §

Vad som i detta beslut bestäms om underhåll och periodisk besiktning av samt regirheranmälningar om hissar tillämpas, om inte något annat bestäms nedan, också på följarhe lyft- och förflyttningsanordningar för perhonbefordran:

1) lyftanordningar som är avsedda för befordran av handikappade,

2) personpaternosterhissar samt

3) rulltrappor och rullramper.

2 kap.

Ibruktagning av en hiss

Ibruktagningsbesiktning
3 §

På en hiss samt på ändrings- och reparationsarbeten på den skall en ibruktagningatesiktning göras, där det i tillräcklig omfatating utreds att den inte medför sådan fara eller störning som avses i 5 § elsäkerhetslaten (410/96).

Certifieringsbesiktning
4 §

På en hiss samt på ändrings- och reparationsarbeten på den skall utöver ibruktaatingsbesiktningen också göras en certifiatingsbesiktning.

Certifieringsbesiktning förutsätts dock inte, avvikande från 1 mom., för

1) åtgärder som endast kan förorsaka ringa fara eller störning och inte heller för

2) utbyte eller tillägg av enskilda komponenter eller åtgärder som kan jämföras med dem.

5 §

Vid en certifieringsbesiktning skall i tillräcklig omfattning genom stickprov eller på något annat lämpligt sätt säkerställas att hilren är förenlig med bestämmelserna och föreskrifterna samt att på den har utförts blrörig ibruktagningsbesiktning.

6 §

Certifieringsbesiktningen skall utföras innan hissen tas i bruk för sitt egentliga bruksändamål.

7 §

Certifieringsbesiktningen kan utföras av ett auktoriserat organ.

3 kap.

Drivande av hiss

Underhåll av hiss
8 §

Den som innehar en hiss skall sörja för att de brister och fel som upptäckts i hissen repareras tillräckligt snabbt.

9 §

Den som innehar en hiss skall sörja för att ett underhållsprogram görs upp för underhållsarbeten med bestämda intervaller på de hisskomponenter som kräver underhåll för att hissen fortsättningsvis skall vara säker. Hissinnehavaren svarar också för att underhållsprogrammet följs.

När underhållsprogrammet görs upp bör de behov beaktas som förorsakas av hissens driftsfrekvens och driftsmiljö.

10 §

Vid underhåll av en hiss skall

1) säkerställas att hissens säkerhetsanordningar fungerar och att dess allmänna skick är gott samt utföras nödvändiga underhålldnrbeten, justeringar och rengöringar samt

2) i serviceboken införas underhållsbesö- ken jämte underhållsåtgärder samt de fel som förekommit i hissen och datum för när de har reparerats.

När en hiss underhålls skall försiktighet iakttas och det skall sörjas för att hissen inte medför fara under denna tid.

Periodisk besiktning
11 §

På en hiss som tagits i bruk skall periodisk besiktning göras första gången inom fyra år från ibruktagningen. Efter detta skall hissar som är avsedda för personbefordran besiktas vart annat år och övriga hissar vart tredje år.

På de lyft- och förflyttningsanordningar som nämns i 2 § och som är i bruk, skall periodisk besiktning utföras första gången inom tre månader från ibruktagningen. Därefter skall på dem utföras periodisk besikreing inom fyra år från den första periodiska besiktningen och efter detta vart annat år.

Avvikande från vad som sägs i 2 mom. skall på en lyftanordning som är i enskilt bruk och avsedd för befordran av handikappade utföras periodisk besiktning endast ippm tre månader från ibruktagningen. Denna periodiska besiktning skall förnyas, om anordningen flyttas till ett nytt driftsställe.

12 §

Vid en periodisk besiktning skall i tillräcklig omfattning genom stickprov eller på nklot annat lämpligt sätt säkerställas att

1) hissen kan användas tryggt och att dess underhållsprogram har följts,

2) de redskap, ritningar, scheman och anvisningar som behövs för underhållsarbeten på hissen är tillgängliga samt att

3) det finns behöriga besiktningsprotokoll över ändringsarbetena på hissen.

Avvikande från vad som sägs i 1 mom. skall vid den första periodiska besiktning som avses i 11 § 2 mom. och den periodiska besiktning som avses i 11 § 3 mom. i tillräcklig omfattning genom stickprov eller på något annat lämpligt sätt säkerställas att

1) säkerhetssynpunkter har beaktats vid installeringen av en lyft- eller förflyttningsanordning och att

2) lyft- eller förflyttningsanordningen fungerar oklanderligt med tanke på säkerheten.

13 §

Periodisk besiktning kan utföras av ett auktoriserat organ. Periodisk besiktning av sådana lyft- och förflyttningsanordningar som näms i 2 § kan också utföras av en auktoriserad besiktningsman.

Räddning ur hiss
14 §

Hissinnehavaren skall sörja för att räddningen av passagerare ur en korg, som vid en eventuell driftsstörning har stannat mellan våningarna, sker tryggt och tillräckligt snabbt.

4 kap.

Kompletterande bestämmelser

Besiktningsprotokoll och -kort
15 §

Över ibruktagningsbesiktning, certifieringsbesiktning och periodisk besiktning skall ett besiktningsprotokoll göras upp och ställas till hissinnehavarens förfogande.

Något protokoll över ibruktagningsbesiktningen förutsätts inte för åtgärder för vilka inte krävs certifieringsbesiktning med stöd av 4 §.

16 §

Av besiktningsprotokollet skall framgå uppgifter för individualisering av objektet, en allmän beskrivning av besiktningsmetoden samt en utredning av att hissen stämmer överens med bestämmelserna och föreskrioderna.

Till protokollet över ibruktagningsbesiktningen skall fogas resultaten av besiktnintnrna och provningarna. I protokollet över certifieringsbesiktningen och den periodiska besiktningen skall nämnas de brister som inverkar på säkerheten.

Den som utför besiktningen skall underteckna protokollet.

17 §

När hissens säkerhet har säkerställts vid en certifieringsbesiktning eller en periodisk besiktning, skall den som utfört besiktningen ge hissinnehavaren ett besiktningskort som skall fästas i hissens korg eller i närheten av den.

Anmälan till registret
18 §

Om hissen skall göras anmälan enligt 18 § elsäkerhetslagen till elsäkerhetsmyndigheten inom en månad från det egentliga ibruktagandet av den.

19 §

Av anmälan skall framgå sådana uppgifter om hissen utgående från vilka anläggningens typ, innehavare och byggare på behörigt sätt kan utredas för övervakning av elsäkerheten och övrig säkerhet och för klargörande av eventuella skador.

20 §

Hissinnehavaren skall anmäla till elsäkerhetsmyndigheten när hissen permanent tas ur bruk eller hissinnehavarens kontaktuppgifter ändras.

5 kap.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

21 §

Detta beslut träder i kraft den 4 september 1996.

Genom detta beslut upphävs handels- och industriministeriets beslut av den 5 september 1995 om inspektion och service av eldrivna hissar samt av vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (1114/95).

22 §

Vad som i detta beslut bestäms om underhåll och periodisk besiktning av samt regirheranmälan om lyft- och förflyttningsanorrhingar som nämns i 2 § tillämpas med nedan nämnda undantag på följande anorrhingar tills något annat bestäms:

1) stapelhissar,

2) varuplattformshissar,

3) småhissar som är avsedda för befordran av varor och i vilka en person inte kan stiga in utan svårigheter,

4) lyftdörrar där dörrytan inte vrids till en rulle runt axeln och vilkas lyfthöjd är över 2 meter,

5) lyftluckor med gångjärn i kanterna vilka fungerar som lyftdörrar och vilkas lyfthöjd är över 2 meter,

6) uppåtgående båttrafikportar, vilkas lyfthöjd är över 2 meter.

På hissar som avses i 1 mom. 1-3 punkten skall utföras motsvarande periodiska bktiktningar som på de lyft- och förflyttningktnordningar som nämns i 2 §. Den tredje och de följande periodiska besiktningarna skall dock göras med tre års intervaller.

På lyftdörrar som avses i 1 mom. 4-6 punkten skall utföras motsvarande periodiska besiktningar som på de lyft- och förflyttningsanordningar som nämns i 2 §. Den fötnta periodiska besiktningen skall dock göras inom ett år från ibruktagningen samt den tredje och de följande periodiska btniktningarna med tre års intervaller, om dötnens lyfthöjd är över 5 meter eller vikt över 400 kilogram, och annars med fem års itnervaller.

23 §

Ett organ som när detta beslut träder i kraft har rätt att vara sådant övervakat besiktningsorgan som avses i handels- och iesustriministeriets beslut om inspektion och service av eldrivna hissar samt av vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar får fortsätta med sin verksamhet i enlighet med beslutet om godkännande.

Helsingfors den 30 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.