662/1996

Utfärdat i Helsingfors den 30 augusti 1996

Trafikministeriets beslut om erbjudande av vissa fasta förbindelser som avses i Europeiska gemenskapernas lagstiftning

Trafikministeriet har med stöd av 8 § 1 mom. 5 punkten telelagen av den 20 februari 1987 (183/87), sådant detta lagrum lyder i lag av den 24 maj 1996 (343/96), beslutat:

1 §
Syftet med beslutet

Genom beslutet träder i kraft vissa bestämmelser gällande erbjudande av minimutbud för fasta förbindelser i Europaparlamentets och rådets direktiv om tillhandahållande av öppna nät för förhyrda förbindelser (ONP) (92/44/EEG), sådant det lyder ändrat i Europeiska gemenskapens kommissions beslut (94/439/EG).

2 §
Tillämpningsområde

Beslutet tillämpas på fasta förbindelser som erbjuds för användaren inom allmänna telenät.

Med fast förbindelse avses telekommunikationstjänster som erbjuds i samband med upprättande, utveckling och drift av det allmänna telenätet som erbjuder en klar transmissionskapacitet mellan anslutningspunkter i ett telenät och som inte innehåller en uppkoppling på begäran.

3 §
Minimiutbud

Teleinrättningarna skall enligt de villkor och restriktioner som gäller verksamheten var och en själv eller tillsammans erbjuda inom sitt koncessionsområde åtminstone följande fasta förbindelser:

Typ av förhyrd förbindelse Tekniska egenskaper1
Gränssnittsspecifikationer Anslutningsegenskaper och prestandaspecifikationer
Ordinarie kvalitet, talbandbredd 2- eller 4-tråds, analog ITU-T, M.1040
Speciell kvalitet, talbandbredd 2- eller 4-tråds, analog ITU-T, M. 1020/M. 1025
64 kbit/s, digital ETS 300 288 ETS 300 289
2 048 kbit/s, digital, ostrukturerad ETS 300 246 ETS 300 247
2 048 kbit/s, digital strukturerad ITU-T G. 703 och G. 704 (utom avsnitt 5) Tillämpliga ITU-T rekommendationer inom serien G. 800 Övervakning under drift

1 De angivna ITU-T-rekommendationer avser års 1988 version.

4 §
Undantag

Ministeriet kan bevilja en teleinrättning tillstånd att avvika från bestämmelserna i detta beslut.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 15 september 1996.

Kommissionens beslut 94/439/EG; EGT nr L 181, 15.7.1994, s. 40.

Helsingfors den 30 augusti 1996

Regeringsråd
Harri Pursiainen

Överinspektör
Rainer Salonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.