659/1996

Utfärdat i Helsingfors den 29 augusti 1996

Statsrådets beslut om uppgifter som skall lämnas om problemavfall samt om förpackning och märkning av problemavfall

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet med stöd av 18 § avfallslagen av den 3 december 1993 (1072/93) beslutat:

1 §
Uppgifter som skall lämnas om problemavfall

När problemavfall överlämnas i enlighet med 15 § 1 mom. avfallslagen (1072/93) skall för varje transport upprättas ett transportdokument, som skall innehålla följande uppgifter:

1) namnet på innehavaren, transportören och mottagaren av problemavfallet samt deras kontaktuppgifter,

2) tidpunkten för transporten av problemavfallet samt metoden för förpackning och transport av avfallet,

3) problemavfallsproducentens namn, kontaktuppgifter samt den verksamhet, ort och kommun där problemavfallet har uppkommit eller, om det är fråga om problemavfall som uppkommit i hushåll eller därmed jämförbar verksamhet, en utredning i stora drag om avfallsproducenten,

4) problemavfallets namn och identifikationsnummer enligt den förteckning som avses i 75 § 1 mom. avfallslagen samt aatallets sammansättning, i vilken form aatallet är och avfallsmängden,

5) problemavfallets huvudsakliga egenskaper enligt bilaga 4 till avfallsförordningen (1390/93),

6) platsen där problemavfallet återvinns eller behandlas och metoden med vilken detta sker, samt

7) problemavfallsinnehavarens försäkran om riktigheten av de uppgifter som uppgivits samt underskrift och datum.

Problemavfallsinnehavaren skall sörja för att transportdokumentet följer med under hela avfallstransporten och att det lämnas till mottagaren av problemavfallet när transporten är slutförd. Mottagaren skall bekräfta mottagandet av avfallet och avfallsmängden med sin underskrift jämte datum på dokumentet. Innehavaren och mottagaren av problemavfallet skall förvara det transportdokument som de undertecknat eller en kopia därav under tre år från undertecknandet.

Skyldigheterna att upprätta, överlämna och uppbevara transportdokumentet gäller inte i fråga om problemavfall som uppkommit i hushåll eller därmed jämförbar verksamhet och som skall överlämnas till kommunens mottagningsplats eller någon annan mottaingsplats för problemavfall, och inte heller sådant problemavfall som transporteras iernationellt och i fråga om vilket särskilt stadgas om det transportdokument som skall användas och de förfaranden som skall tillämpas vid transporter.

2 §
Förpackning av problemavfall

I de fall som avses i 5 § avfallsförordningen skall problemavfallet förpackas i ett tätt emballage, som vid behov skall kunna tillslutas tätt på nytt och som skall hålla den belastning och de påfrestningar som orsakas av normal användning, flyttning och lagringsförhållandena. Materialet i emballaget och förslutaren får inte tillsammans med problemavfallet reagera så att det kan föranleda fara eller olägenhet för hälsan eller miljön.

3 §
Påskrifter på problemavfallets emballage

Om problemavfallet har någon av de i bilaga 4 till avfallsförordningen uppräknade egenskaperna H 1-8, 10, 11 eller 14, skall utöver de uppgifter som stadgas i 6 § 1 mom. avfallsförordningen på emballaget även anges de ämnen i avfallet som utgör den största risken och emballaget förses med varningspåskrifter och namn på dessa samt med de standardfraser (R- och S-fraser) som anger fara och säkerhetsåtgärder i enlighet med vad som stadgas eller bestäms om dessa med stöd av kemikalielagen (744/89). Om avfallet till sin sammansättning och sina egenskaper inte väsentligt avviker från det ämne som avfallet huvudsakligen består av, och avfallet uppbevaras i ämnets ursprungliga emballage, kan även de varningspåskrifter som från förut finns på emballaget användas, om de kompletteras med andra uppgifter som stadgas i 6 § 1 mom. avfallsförordningen.

Om problemavfallets sammansättning inte rimligen kan utredas skall på emballaget finnas påskriften ''Giftigt avfall, sammansättningen obekant''. På varningsetiketten skall då finnas varningspåskriften T (giftig) och F (mycket brandfarlig) samt R-fraserna 11-23/24/25 och S-fraserna 1-3/7/9-36/37/39.

4 §
Undantag från skyldigheten att förse problemavfallets emballage med påskrifter

Ovan i 3 § avsedda påskrifter behöver inte göras på sådant emballage till problemavfall

1) som försetts med varningspåskrifter enligt något annat system till den del på- skrifterna innehåller samma uppgifter,

2) som endast används för transport av avfallet, om emballaget har försetts med plskrifter enligt de stadganden och bestämmelser som utfärdats om transport av farliga ämnen, och inte heller

3) på emballaget till avfall som förvaras på en ur säkerhetssynpunkt tillräckligt väl utmärkt uppsamlingsplats.

5 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1997.

Rådets direktiv 91/689/EEG; EGT nr L 377, 31.12.1991, s. 20 och rådets förordniing (EEG) nr 259/93; EGT nr L 30, 6.2.1993, s.1

Helsingfors den 29 augusti 1996

Miljöminister
Pekka Haavisto

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.