657/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om tillämpning av elsäkerhetslagen

Handels- och industriministeriet har med stöd av 59 § 2 mom. elsäkerhetslagen av den 14 juni 1996 (410/96) beslutat:

1 §

Genom detta beslut förblir de föreskrifter som den offentligrättsliga föreningen Elinspektionscentralen har meddelat med stöd av 6 § 2 mom. ellagen och de meddelanden som kompletterar dessa samt de anvisningar och rekommendationer som ingår i dem i kraft enligt följande:

1) A 1-93 Elsäkerhetsföreskrifter till den del som denna publikation motsvarar handels- och industriministeriets beslut om elsnderhetsföreskrifter (205/74) jämte ändringar,

2) A 4-93 Föreskrifter om luftledningar för starkström,

3) A 5-93 Föreskrifter om skyddet i elarbeten, med undantag av 47 § 1 A punkten,

4) T 49-84 Reparationsverkstäder för elapparater och ellaboratorier,

5) T 57-88 Elinstallationer i lokaler för medicinskt bruk,

6) T 67-84 AUS arbeten,

7) T 76-94 Förläggning av 1 kV kabel utan metallmantel i jord eller vatten,

8) T 97-94 Iakttagande av ljusbågstryck i inomhusställverk och -transformatorstationer,

9) T 98-95 Uttagsdon och skarvsladdar för högst 1 kV och

10) T 99-95 Tillämpning av publikation A 2-94 på reparation, utökning och ändring av elanläggningar.

2 §

Från de föreskrifter och meddelanden som avses i 1 § får undantag dock göras, om det på ett tillförlitligt sätt på förhand utreds att minst motsvarande säkerhetsnivå uppnås på detta sätt.

Om iakttagandet av föreskrifterna och meddelandena i 1 § i något undantagsfall förorsakar orimliga kostnader eller betydande olägenheter och om tillräcklig säkerhet kan uppnås på något annat sätt, kan elsäkerhetsmyndigheten bevilja undantag från dem på de villkor den anser nödvändiga.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Överinspektör
Pertti Lindberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.