656/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 22 april 1994 om säkerhetskraven för eldrivna hissar samt för vissa andra lyft- och förflyttningsanordningar (300/94) 1 och 2 §§, 4 § 10 och 11 punkten, 5 § 3 och 4 mom., 7 §, rubriken framför 8 §, 8 §, rubriken framför 43 §, 43 och 48 §§, 5 kap. och 51 §, av dessa 48 § sådan den lyder i handels- och industriministeriets beslut av den 27 mars 1996 (218/96) samt

ändrat benämningen på beslutet, 3 §, det inledande stycket till 4 § samt 9 punkten, 6 §, 9 § 1 mom., 42 och 46 §§ som följer: Handels- och industriministeriets beslut om säkerhetskraven för eldrivna hissar

3 §

Detta beslut gäller de krav som skall ställas för att eldrivna hissars säkerhet skall kunna säkerställas.

4 §

Detta beslut tillämpas inte på sådana hissar


9) som tillfälligt har uppförts som byggnadshissar och på vilka tillämpas statsrådets beslut om byggnadshissar som användes vid persontransporter och om besiktning av dem (982/80).

6 §

Utöver vad som bestäms i detta beslut, tillämpas vad som stadgas eller bestäms ntron annanstans om elinstallering och elektrisk utrustning för hissar, om elektromagntrisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar samt om elsäkerhetskraven för elektrisk utrustning avsedd för aträndning i explosionsfarliga omgivningar.

9 §

Hissens korg och motvikt samt till dessa hörande utrustning skall monteras i ett hisschakt som är omgärdat av väggar eller också skall deras rörelsebana skyddas tillräckligt på något annat sätt.


42 §

Elsäkerhetsmyndigheten har rätt att enligt prövning medge avvikelser från föreskrifterna i detta kapitel under sådana förutsättningar som myndigheten anser nödvändiga, om avsedd säkerhet kan uppnås på annat sätt.

46 §

Som bevis för att en hisskomponent fyller kraven i detta kapitel skall den ha ett typkontrollmärke enligt bilaga 2, som komponenttillverkaren eller dennes representant, som är verksam inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, har fäst och där fästandet baserar sig på ett EEG-typkontrollintyg enligt bilaga 3, som ett besiktningsorgan som avses i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen (410/96) har utfärdat efter utförd EEG-typkontroll.

Dessutom skall hissbyggaren eller hissinnehavaren vid behov för elsäkerhetsmyndigheten kunna visa upp ett intyg om överensstämmelse enligt förebild i bilaga 4.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.