654/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustning avsedd för användning i explosionsfarliga omgivningar (1698/93) 4 § 2 mom., rubriken framför 8 §, 8 § samt

ändrat rubriken framför 3 §, 3 § 2 mom., det inledande stycket till 4 § 1 mom., 5 § och 6 § 2 mom. som följer:

Uppfyllande av elsäkerhetskraven
3 §

Dessutom bör utrustningen uppfylla övriga krav om vilka stadgas i 5 § eller bestäms med stöd av 6 § elsäkerhetslagen (410/96).

4 §

Utrustning som omfattas av detta besluts tillämpningsområde får inte erbjudas till försäljning, överlåtas åt någon annan eller tas i bruk, såvida inte för ifrågavarande utrustningstyp finns ett gällande intyg som har utfärdats av ett sådant besiktningsorgan som avses i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen:


5 §

Utöver vad som stadgas i 14 § 4 mom. elsäkerhetslagen kan elsäkerhetsmyndigheten också godkänna ett sådant intyg som avses i 4 § och som har utfärdats av ett annat organ.

6 §

När ett intyg som överensstämmer med 4 § har utfärdats av ett sådant besiktningsorgan som avses i 14 § elsäkerhetslagen, godkänns som bestyrkande avsett för marknadsföring även ett märke som överensstämmer med bilaga 2 och som har fästs på utrustningen av dess tillverkare.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.