652/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektromagnetisk kompatibilitet hos elektrisk utrustning och elanläggningar (1696/93) 7 § 2 mom., rubriken framför 13 §, 13 § och 15 § 2 mom. samt

ändrat 3 § 5 punkten, 9 § och 10 § 1 mom. som följer:

3 §

I detta beslut avses med


5 behörigt besiktningsorgan ett besiktningsorgan om vilket stadgas i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen (410/96).

9 §

Om de standarder som nämns i 7 § har iakttagits vid konstruerandet och tillverkningen av utrustningen, skall detta på elsknerhetsmyndighetens begäran bestyrkas gknom en försäkran om överensstämmelse som tillverkaren eller dennes ombud ger.

Om tillverkaren inte eller endast delvis har iakttagit standarderna i 7 § eller om sådana saknas, skall tillverkaren eller importören hålla tekniskt konstruktionsunderlag tillgängligt för elsäkerhetsmyndigheten.

10 §

Den försäkran eller det tekniska konstruktionsunderlag som nämns i 9 § skall under 10 år från den tidpunkt då marknadsföringen av utrustningen inleddes ställas till elsäkerhetsmyndighetens förfogande.Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.