650/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elektrisk utrustnings säkerhet

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 30 december 1993 om elektrisk utrustnings säkerhet (1694/93) 1 § 2 mom. 4 punkten, 11 §, rubriken framför 18 § och 18 §, av dessa 11 § sådan den lyder i handels- och industriministeriets beslut av den 14 oktober 1994 (922/94),

ändrat 2 § 1 mom., 14 c och 17 §§, av dessa 14 c § sådan den lyder i handels- och industriministeriets nämnda beslut av den 14 oktober 1994 samt

fogat till 1 § ett nytt 3 mom., till 12 §, sådan den lyder i handels- och industriministeriets nämnda beslut av den 14 oktober 1994, ett nytt 2 mom. och till beslutet en ny 17 a § som följer:

1 §

Detta beslut tillämpas på anslutningsdon för hushållsbruk (stickproppar och vägguttag samt adapters) enligt vad som bestäms nedan.

2 §

Elektrisk utrustning som används i explosionsfarliga omgivningar skall dessutom uppfylla vad som särskilt stadgas eller bestäms om dem.


12 §

I omtvistade fall kan tillverkaren eller importören förete en utredning som har gjorts av ett sådant besiktningsorgan som avses i 14 § 1 mom. elsäkerhetslagen (410/96) och enligt vilken den elektriska utrustningen uppfyller kraven i 3-7 §§ i detta beslut.

14 c §

Den som i Finland tillverkar elektrisk utrustning som hör till tillämpningsområdet för detta beslut eller den som representerar honom och som verkar på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet skall hålla den ovan i 14 b § avsedda tekniska dokumentationen tillgänglig för elsäkerhetsmyndigheten för kontroll i minst 10 års tid från det datum, då den sista elektriska utrustningen har tillverkats.

Om tillverkaren eller hans representant inte har något verksamhetsställe på Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, bör den importör som importerat den elektriska utrustningen till Finland från ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ombesörja att den i 14 b § ovan avsedda tekniska dokumentationen uppgörs samt hålls tillgänglig för elsäkerhetsmyndigheten på det sätt som avses i 1 mom.

17 §

Serietillverkade husvagnar och -bilar samt motsvarande transportabla elanläggningar kan jämställas med den elektriska utrustning som avses i 1 § 1 mom. och på dem kan tillämpas 3-14 c §§ i detta beslut för på- visande av överensstämmelse med kraven.

17 a §

Anslutningsdon som är avsedda för hushållsbruk får inte saluföras, överlåtas till någon annan eller tas i bruk i Finland innan ett besiktningsorgan som avses i 14 § 2 mom. elsäkerhetslagen har certifierat deras säkerhet och över detta gett ett intyg om överensstämmelse som baserar sig på en standard som skall tillämpas i Finland.

Utöver vad som bestäms i 1 mom. anses ett anslutningsdons säkerhet ha blivit certifierad, om det intyg som gäller anslutningsdonets överensstämmelse baserar sig på en standard som skall tillämpas i Finland och intyget har utfärdats av ett besiktningsorgan som har fått rätt att inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet besiktiga sådan utrustning som avses i 1 § 1 mom.

I första hand skall tillverkaren eller importören sörja för att anslutningsdon besiktigas och deras säkerhet certifieras samt för elsrterhetsmyndigheten hålla de dokument tilrtängliga som påvisar certifieringen.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Anmält enligt rådets direktiv 83/189/EEG, ändr. 182/88/EEG och 94/10/EG

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.