649/1996

Utfärdat i Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriministeriets beslut om ändring av handels- och industriministeriets beslut om elsäkerhetsföreskrifter

Handels- och industriministeriet har

upphävt i handels- och industriministeriets beslut av den 28 februari 1974 om elsäkerhetsföreskrifter (205/74) 1 § 3 mom., 9 kap., 54, 56 och 57 §§ samt

ändrat 45 §, 47 § 2 mom. och 55 § som följer:

45 §
Tillfällig anläggning, transportabel anläggning, telesignalanläggning och speciell högspänningsanläggning

Tillfälliga anläggningar, transportabla anläggningar, telesignalanläggningar och speciella högspänningsanläggningar skall byggas i överensstämmelse med föreskrifterna i de föregående kapitlen, dock med beaktande av de speciallösningar som elsäkerheten i dylika anläggningar kräver.

47 §
Övervakning av arbete och skötsel

Innehavaren av en elanläggning skall vid behov göra upp anvisningar som kompletterar föreskrifterna i 48-51 §§.

55 §
Avvikelse från föreskrifterna

Om iakttagandet av föreskrifterna i detta beslut i något exceptionellt fall medför oskä- liga kostnader eller avsevärda svårigheter eller om tillräcklig säkerhet kan uppnås på något annat sätt, kan elsäkerhetsmyndigheten bevilja undantag från dem på de villkor den anser nödvändiga.


Detta beslut träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 28 augusti 1996

Handels- och industriminister
Antti Kalliomäki

Äldre regeringssekreterare
Anja Liukko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.