642/1996

Given i Helsingfors den 23 augusti 1996

Förordning om ändring av reglementet för statsrådet

På föredragning av statsministern

ändras i reglementet för statsrådet av den 18 december 1995 (1522/95) 9 § 11 punkten, 16 § 2 mom., 19 § 2 mom., 21 § 2 mom., 23 § 1 mom. 8 punkten, 24 § 2 mom. och 26 § 3 mom., av dessa lagrum 16 § 2 mom. och 24 § 2 mom. sådana de lyder i förordning av den 26 februari 1996 (115/96), samt

fogas till 17 § 1 mom. en ny 12 a-punkt som följer:

9 §

Utöver vad som stadgas i 5-8 §§ skall följande ärenden, som enligt lag eller förordning avgörs av statsrådet, avgöras vid statdnådets allmänna sammanträde:


11) ärenden som gäller kärnenergi, med undantag av sådana godkännanden som avses i 45 § 1 mom. 3 punkten kärnenergilvsen (990/87),


16 §

Till justitieministeriets verksamhetsområde hör dessutom

högsta domstolen

högsta förvaltningsdomstolen

hovrätterna

länsrätterna

Ålands förvaltningsdomstol

vattenöverdomstolen

tingsrätterna

jorddomstolarna

vattendomstolarna

fängelsedomstolen

marknadsdomstolen

försäkringsdomstolen

arbetsdomstolen

stadsfiskalsämbetena

landskapsåklagarämbetet i landskapet Åland

stadsfogdeämbetena

Helsingfors exekutionsverk

landskapsfogdeämbetet i landskapet Åland

fångvårdsväsendets fängelser och öppna anstalter, ungdomsfängelserna, tvångsinrättningarna, kurscentralerna, sinnessjukhuset för fångar och fångvårdens utbildningtnentral

Kriminalvårdsföreningen

asylnämnden

datasekretessnämnden och dataombudsmannens byrå

konkursombudsmannens byrå

rättspolitiska forskningsinstitutet

rättsregistercentralen

centralen för undersökning av olyckor

Helsingfors kriminalpolitiska institut, verk- samt i anslutning till Förenta Nationerna

sametinget.

17 §

Till inrikesministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


12 a) Kommunernas garanticentral


19 §

Till finansministeriets verksamhetsområde hör dessutom

statens pensionsnämnd

tjänstemannanämnden

statens pensionsfond

Statens ekonomiska forskningscentral

statskontoret

statens revisionsverk

skatteförvaltningen

tullverket

statistikcentralen

statens fastighetsverk

Centralen för förvaltningsutveckling

Myntverket i Finland Ab

Oy Edita Ab

Engel fastighetsservicekoncern Ab

Medivire Työterveyspalvelut Oy

Postbanken Ab

Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab

Sponda Oy

21 §

Till jord- och skogsbruksministeriets verksamhetsområde hör dessutom

Avena Oy

lantmäteriverket

Forststyrelsen

lantbrukets forskningscentral

skogsforskningsinstitutet

lantbruksekonomiska forskningsanstalten

kontrollcentralen för växtproduktion

geodetiska institutet

vilt- och fiskeriforskningsinstitutet

anstalten för veterinärmedicin och livsmedel

jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral

Växtförädlingsanstalten

Centralen för utsädespotatis

landsbygdsnäringsdistrikten

landsbygdsnäringarnas besvärsnämnd.


23 §

Till handels- och industriministeriets verksamhetsområde hör följande kategorier av ärenden:


8) elsäkerhet och annan teknisk säkerhet och tillförlitlighet samt besiktningsverksamhet, standardisering och kvalitetspolitik, om ärendet inte hör till något annat ministeriums verksamhetsområde,


24 §

Till social- och hälsovårdsministeriets verksamhetsområde hör dessutom

folkhälsoinstitutet

läkemedelsverket

social- och hälsovårdens produkttillsynscentral

forsknings- och utvecklingscentralen för social- och hälsovården

strålsäkerhetscentralen

prövningsnämnden

rättsskyddscentralen för hälsovården

institutet för arbetshygien

arbetslöshetsnämnden

jämställdhetsombudsmannen och jämställdhetsombudsmannens byrå

utlänningsombudsmannen och utlänningsombudsmannens byrå

folkpensionsanstalten

Alko-Bolagen Ab.

26 §

Miljöministeriet styr skötseln av naturvårdsärenden vid Forststyrelsen och skogsforskningsinstitutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996, dock så att 24 § 2 mom. träder i kraft först den 1 oktober 1996.

Helsingfors den 23 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.