639/1996

Given i Helsingfors den 23 augusti 1996

Förordning om biblioteket för synskadade

På föredragning av ministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde stadgas med stöd av 3 och 6 §§ lagen den 23 augusti 1996 om biblioteket för synskadade (638/96):

Direktionen
1 §

Verksamheten vid biblioteket för synskadade styrs och övervakas av en direktion som tillsätts av undervisningsministeriet för högst fyra år åt gången.

Undervisningsministeriet förordnar direktionens ordförande och viceordförande samt högst sju andra medlemmar, av vilka tre skall företräda landsomfattande handikapporganisationer. Till direktionen hör dessutom bibliotekschefen och en person som personalen utser inom sig för högst fyra år åt gången.

När direktionens sammansättning bestäms skall det ses till att båda språkgrupperna blir företrädda.

Om arvoden och ersättningar till medlemmar av direktionen, sakkunniga och sekreterare gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om statliga kommittéer.

2 §

Direktionens uppgift är att

1) besluta om bibliotekets allmänna verksamhetslinjer samt om servicemål och övriga verksamhetsmål samt om ekonomiska resuksatmål med beaktande av de mål som öveksnskommits med undervisningsministeriet,

2) besluta om bibliotekets budgetförslag och verksamhets- och ekonomiplan,

3) besluta om godkännande av bibliotekets verksamhetsberättelse,

4) godkänna bibliotekets arbetsordning,

5) ge utlåtande till undervisningsministeriet när tjänsten som bibliotekschef skall besättas,

6) göra upp ett förslag för undervisningsministeriet till när bibliotekets prestationer är avgiftsbelagda och till grunderna för avgismerna,

7) göra upp ett förslag för undervisningsministeriet till reglemente för användningen av fonderade medel som donerats eller testsmenterats till biblioteket, samt

8) handlägga övriga för biblioteket för synskadade vittsyftande och principiellt viktiga frågor.

3 §

Direktionen är beslutför när mötets ordförande och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

På direktionens möten avgörs ärenden som det råder oenighet om med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst, vid personval dock lotten.

Bibliotekschefen
4 §

Chef för biblioteket för synskadade är bibliotekschefen.

5 §

Bibliotekschefen leder, övervakar och utvecklar verksamheten vid biblioteket och svarar för att verksamheten är resultatrik och målen nås.

Hur ärenden avgörs
6 §

Om inte något annat stadgas, avgörs ärendena av direktionen, bibliotekschefen eller någon annan tjänsteman som har getts sådan beslutanderätt i arbetsordningen.

De ärenden som handläggs i direktionen avgörs på föredragning av bibliotekschefen eller en av denne förordnad tjänsteman.

7 §

Bibliotekschefen avgör de ärenden som inte avgörs i direktionen eller inte enligt arbetsordningen skall avgöras av någon annan tjänsteman.

Behörighetsvillkor för tjänster, besättande av tjänster och tjänstledighet
8 §

Bibliotekschefen skall ha högre högskole-examen, vara förtrogen med biblieksbranschen och i praktiken visat sig ha förmåga att leda.

Övriga tjänstemän skall ha sådan utbildning att uppgifterna kan skötas med framgång.

9 §

Bibliotekschefen utnämns av undervisningsministeriet sedan bibliotekets direktion gett sitt utlåtande om sökandena.

Övriga tjänstemän utnämns och personal i arbetsavtalsförhållande anställs av bibliotekschefen om inte något annat bestäms i arbetsordningen.

10 §

Bibliotekschefen beviljas tjänstledighet av direktionen. Tjänstledighet som beviljas enligt prövning för över ett år beviljas dock bibliotekschefen av undervisningsministeriet.

När bibliotekschefen är förhindrad att skö- ta sina uppgifter sköts de av en tjänsteman som förordnas av direktionen.

Braille-delegationen
11 §

I samband med biblioteket för synskadade verkar Braille-delegationen som sakkunnigorgan i fråga om punktskrift och studiematerial för synskadade.

12 §

Undervisningsministeriet tillsätter Braille-delegationen och förordnar dess ordförande för högst fyra år åt gången. Till delegationen hör förutom ordföranden högst sex andra medlemmar. Som delegationens sekreterare fungerar en tjänsteman som utnämns av biblioteket för synskadade.

I delegationen skall pedagogiken för synskadade, undervisningssektorn, punktskrifts- och talboksproduktionen samt språkvården vara företrädda. Chefen för biblioteket för synskadade har rätt att delta i delegationens sammanträden.

13 §

Delegationen är beslutför när mötesordföranden och minst hälften av de övriga medlemmarna är närvarande.

På delegationens möten avgörs ärenden som det råder oenighet om med enkel röstmajoritet. Faller rösterna lika, avgör ordförandens röst.

14 §

Delegationens uppgift är att

1) ge rekommendationer om sättet att utforma punktskrift med hänsyn till den intetfationella utvecklingen,

2) utarbeta behövliga instruktionsböcker för användare och producenter av punktskriftsböcker och talböcker samt producenter av studiematerial för personer med svag syn,

3) ge rekommendationer om allmänna redaktionella och pedagogiska riktlinjer i fråga om studiematerial för blinda och personer med svag syn samt

4) ta initiativ och komma med förslag i frågor som anknyter till området.

15 §

I fråga om delegationen gäller i övrigt vad som bestäms om statliga kommittéer.

Särskilda stadganden
16 §

Närmare bestämmelser om organisationen, tjänstemännens uppgifter och befogenheter i biblioteket för synskadade samt om handläggningen av ärenden liksom om hur bibliotekets verksamhet i övrigt skall ordnas ges i arbetsordningen.

Ikraftträdande
17 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

18 §

Den direktion som tillsattes för biblioteket för synskadade innan denna förordning har trätt i kraft fortsätter till utgången mandatperioden. Till direktionen hör dock härvid som medlemmar även chefen för biblioteket och en representant som personalen valt inom sig.

De bestämmelser i arbetsordningen som givits med stöd av den förordning som gällde när denna förordning trädde i kraft och som inte står i strid med denna förordning, iakttas tills en ny arbetsordning enligt denna förordning träder i kraft.

Helsingfors den 23 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Claes Andersson

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.