627/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Förordning om tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen

På föredragning av justitieministern

stadgas med stöd av 1 kap. 7 § strafflagen, sådant detta lagrum lyder i lag av den 16 augusti 1996 (626/96):

1 §

Vid tillämpningen av 1 kap. 7 § strafflagen är följande brott internationella brott:

1) penningförfalskning, förberedelse till penningförfalskning eller användning av falska pengar enligt konventionen för bekälsande av myntförfalskning (FördrS 47/36),

2) krigsföringsbrott, kränkning av mänskliga rättigheter under undantagsförhållanden, grovt krigsföringsbrott, grov kränkning av mänskliga rättigheter under undantagsförhållanden och andra motsvarande straffbara gärningar, som skall anses som svåra överträdelser enligt Genève-konventionerna angående förbättrande av sårades och sjukas behandling vid stridskrafterna i fält, förbättrande av behandlingen av sårade, sjuka och skeppsbrutna tillhörande stridskrafterna till sjöss, krigsfångars behandling samt skydd för civilpersoner under krigstid (FördrS 8/55) samt enligt det första tilläggsprotokollet rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter (FördrS 82/80),

3) folkmord och förberedelse till folkmord enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord (FördrS 5/60),

4) narkotikabrott, grovt narkotikabrott, förberedelse till narkotikabrott, befordring av narkotikabrott och häleri enligt 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 43/65), enligt protokollet rörande ändringar i 1961 års allmänna narkotikakonvention (FördrS 42/75), enligt konventionen angående psykotropiska ämnen (FördrS 60/76) och enligt Förenta Nationernas konvention mot olaglig hantering av narkotika och psykotropa ämnen (FördrS 44/94),

5) kapning av luftfartyg eller annan straffbar gärning, i vilken gärningsmannen olagligen med våld eller hot om våld tar i sin besittning eller övervakning ett luftfartyg, enligt konventionen om förhindrande av olagligt besittningstagande av luftfartyg (FördrS 62/71),

6) trafiksabotage, grovt sabotage, förberedelse av allmänfarligt brott eller annan straffbar gärning, som skall anses vara brott enligt konventionen om förebyggande av olagliga handlingar mot säkerheten inom den civila luftfarten (FördrS 56/73),

7) uppsåtligt begånget dråp, människorov eller annat angrepp mot sådan persons kroppsliga integritet eller personliga frihet, som åtnjuter internationellt skydd eller våldsamt angrepp mot sådan persons tjänstelokaliteter, privata bostad eller fortskaffningsmedel eller hot att företaga sådant angrepp enligt konventionen om förebyggande och bestraffning av brott mot personer, som åtnjuter internationellt skydd, bland dem diplomatiska representanter (FördrS 63/78),

8) tagande av gisslan eller annat frihetsberövande, som avses i den internationella konventionen mot tagande av gisslan (FördrS 38/83),

9) tortyr för att erhålla bekännelse, misshandel, grov misshandel eller annan straffbar gärning, som skall anses vara brott enligt konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning (FördrS 60/89),

10) kärnladdningsbrott, äventyrande av andras hälsa, straffbar användning av kärnenergi eller annan straffbar gärning mot eller med hjälp av kärnenergi, som skall anses vara brott enligt konventionen om fysiskt skydd av kärnämne (FördrS 72/89),

11) frihetsberövande, grovt frihetsberövande, människorov, sabotage, vållande av fara eller annan straffbar gärning, som skall andes vara brott enligt den europeiska konvendionen om bekämpande av terrorism (FördrS 16/90), samt

12) dråp, misshandel, frihetsberövande eller rån mot en person som befinner sig på ett fartyg eller ett luftfartyg, eller kapning, stöld eller skadegörelse av ett fartyg, ett luftfartyg eller egendom som finns på ett fartyg eller ett luftfartyg, som skall anses vara sjöröveri enligt Förenta Nationernas havsrättskonvention (FördrS 50/96).

Som internationellt brott anses också straffbart försök till eller straffbar delaktighet i brott som avses i 1 mom.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 september 1996.

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.