623/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av 6 kap. 12 § lagen om verkställighet av straff

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 6 kap. 12 § 1 mom. lagen den 19 december 1889 om verkställighet av straff, sådant detta lagrum lyder i lag av den 21 juli 1977 (595/77), som följer:

6 kap.

Om böter och förvandlingsstraff för böter

12 §

Då underrättens beslut i mål om bestämmande av förvandlingsstraff har avkunnats, får indrivningen i utsökningsväg av de böter som har förvandlats inte fortsätta. Om ett förvandlingsstraff med stöd av 26 § lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96) inte har bestämts, fortsätter dock indrivningen av vitet.Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Om övergångsstadganden stadgas särskilt genom lag.

RP 96/95
LaUB 7/96
RSv 101/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.