620/1996

Given i Helsingfors den 16 augusti 1996

Lag om ändring av lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 8 april 1983 angående vårdnad om barn och umgängesrätt (361/83) 44 §, 45 § 1 mom. och 46 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i lag av den 4 mars 1994 (186/94), samt

fogas till lagen en ny 48 a § som följer:

44 §
Sändande av beslut till tingsrätten

När Helsingfors hovrätt med stöd av 30 § har bestämt att ett barn skall återlämnas, skall den på tjänstens vägnar sända beslutet till den behöriga tingsrätten för verkställighet samt uppmana denna att i brådskande ordning se till att beslutet verkställs så som stadgas i 46 §.

När hovrätten har fastställt att ett beslut som har meddelats i en främmande stat kan verkställas i Finland, skall hovrätten på sökandens begäran sända beslutet och ansökan om verkställighet till den behöriga tingsrätten, om beslutet är verkställbart med stöd av 43 § 3 mom. Hovrätten skall samtidigt uppmana tingsrätten att i brådskande ordning se till att beslutet verkställs enligt 45 §.

45 §
Verkställighet av beslut som meddelats i en främmande stat

Ett beslut om vårdnad om barn och umgängesrätt som har meddelats i en främmamge stat och som i Finland har fastställts vara verkställbart, skall verkställas så som stadgas i lagen om verkställighet av beslut beträffamge vårdnad om barn och umgängesrätt (619/96). Verkställigheten får dock inte inledas efter att barnet har fyllt 16 år.


46 §
Verkställighet av förordnanden om att barn skall återlämnas

Ett sådant förordnande om återlämnande av ett barn som har meddelats med stöd av 30 § skall utan att motparten hörs verkställas genom att barnet hämtas. Vid verkställigheten av förordnandet skall dessutom i övrigt iakttas lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och umgängeetätt, om inte något annat följer av 2 och 3 mom.

Om förordnandet om att barnet skall återlämnas har meddelats på en ansökan som gjordes innan ett år förflutit från det att barlet olovligt bortfördes eller kvarhölls, kan verkställigheten av förordnandet lämnas därlän endast om barnet motsätter sig återlärlandet och har uppnått en sådan ålder och mognad att det är skäl att fästa avseende vid dess åsikt.


48 a §
Interimistiska säkringsåtgärder

Om det finns grundad anledning att anta att den ena vårdnadshavaren utan den andra vårdnadshavarens samtycke olovligen ämnar föra barnet ur landet, kan utmätningsmannen eller polismyndigheten på vårdnadshavarens yrkande omedelbart ta hand om barnet, varvid barnet skall placeras så som stadgas i 25 § 2 mom. lagen om verkställighet av brvlut beträffande vårdnad om barn och urvängesrätt (619/96) (interimistisk säkringsårvärd). En interimistisk säkringsåtgärd kan vidtas endast om saken är så brådskande att vårdnadshavaren inte genom att begära ett tillfälligt förordnande enligt 17 § kan förhinrva att barnet förs ur landet.

En interimistisk säkringsåtgärd skall enligt 25 § 3 mom. lagen om verkställighet av beslut beträffande vårdnad om barn och uesängesrätt genast på tjänstens vägnar föras till domstol. Domstolens beslut i vilket det bestäms att barnet skall placeras tillfälligt är i kraft den tid domstolen bestämmer, högst en vecka. Beträffande åtgärden gäller i öesigt i tillämpliga delar vad 25 § i nämnda lag stadgar om interimistiska säkringsåtgäeser.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996. Om övergångsstadganden stadgas särskilt genom lag.

RP 96/95
LaUB 7/96
RSv 101/96

Helsingfors den 16 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.