612/1996

Given i Nådendal den 9 augusti 1996

Lag om ändring av lagen om yrkesläroanstalter

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 10 april 1987 om yrkesläroanstalter (487/87) 30 § 4 mom., sådant det lyder i lag av den 25 januari 1991 (146/91), samt

ändras 4-6 §§ samt 30 § 2 och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 25 januari 1991 och lag av den 30 december 1992 (1690/92), 5 § delvis ändrad genom nämnda lag av den 25 januari 1991 samt 6 § och 30 § 2 och 3 mom. i sistnämnda lag, som följer:

4 §
Tillstånd

Statsrådet kan bevilja kommuner, samkommuner eller registrerade sammanslutningar eller stiftelser tillstånd att driva en yrkesläroanstalt. Tillstånd kan beviljas, om den utbildning som ordnas i läroanstalten är behövlig och om den som ansöker om tillstånd har yrkeskapacitet och ekonomiska förutsättningar att driva läroanstalten. Tillståndet innehåller bestämmelser om den utbildningsuppgift som åläggs läroanstalten.

Statsrådet kan efter att ha hört huvudmannen återkalla tillståndet helt eller delvis, om de villkor för beviljande av tillstånd som stadgas i 1 mom. inte längre uppfylls eller om verksamheten vid läroanstalten annars strider mot denna lag eller de stadganden och bestämmelser som utfärdats med stöd av den, eller om andra skäl som har samband med driften av läroanstalten förutsätter det.

Statsrådet beslutar om inrättande och indragning av statliga läroanstalter med iakttagande i tillämpliga delar vad som stadgas ovan i denna paragraf.

5 §
Sammanslagning av läroanstalter ochändring av tillståndet

Tillstånd till sammanslagning av läroanstalter med olika huvudmän och till överlnselse av rätten att driva en läroanstalt bevinsas av vederbörande ministerium.

Om olika läroanstalter har samma huvudman, beslutar huvudmannen om sammanslagning av dem.

6 §
Utbildningsuppgift

När utbildningsuppgiften bestäms skall det utfärdas bestämmelser om utbildningsomrnsen, utbildningsstadier, antalet studerande, undervisningsspråk, den kommun där läroanstalten är belägen och andra nödvändiga onständigheter som anknyter till ordnandet av utbildningen. Bestämmelserna kan vid behov utfärdas för enskilda utbildningsområden. Bestämmelserna utfärdas för bestämd tid eller tills vidare.

Om ändring av utbildningsuppgiften beslutar vederbörande ministerium på ansökan. Ministeriet kan också utan ansökan ändra bestämmelserna om utbildningsområden och antalet studerande, om utbildningsutbudet avsevärt avviker från utbildningsbehovet.

30 §
Dimensionering av yrkesutbildningen

Statsrådet beslutar om de kvantitativa msoen för yrkesutbildningen enligt utbildningsområde, utbildningsstadium och språkgrupp enligt vad som stadgas genom förordning. I beslutet skall samhällets utbildningsbehov, de krav arbetslivet och utvecklingen av det ställer samt individens vilja att utbilda sig beaktas.

Läroanstaltens huvudman är skyldig att lämna de uppgifter som förutsätts av uppföljningen av yrkesutbildningen på det sätt som vederbörande ministerium bestämmer.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1998.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

RP 62/96
KuUB 6/96
RSv 86/96

Nådendal den 9 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Undervisningsminister
Olli-Pekka Heinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.