603/1996

Given i Nådendal den 9 augusti 1996

Lag om tillsyn över privat socialservice

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 kap.

Stadganden

1 §
Tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på privat socialservice som serviceproducenten tillhandahåller mot ersättning genom drivande av rörelse eller yrkesutövning, om inte något annat stadgas i lag. Lagen tillämpas även på socialservice som produceras av affärsföretag som offentliga samfund bildat.

Lagen tillämpas inte på socialservice som staten, en kommun eller en samkommun producerar, familjevård som ges på grundval av ett uppdragsavtalsförhållande enligt 1 § familjevårdarlagen (312/92) eller vård enligt 27 a och 27 b §§ socialvårdslagen som ordnas med stöd för närståendevård.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) privat socialservice av en enskild person eller sammanslutning tillhandahållen vård av barn och ungdomar, barndagvård, tjänster för handikappade, utvecklingsstörda och äldre samt tjänster inom missbrukarvårsen eller andra motsvarande socialvårdrsjänster, samt med

2) verksamhetsenhet en funktionell helhet där tjänster som avses i denna lag tillhandahålls utanför klientens eget hem.

2 kap.

Ordnande av privat socialservice

3 §
Verksamhetsbetingelser

En verksamhetsenhet som tillhandahåller privat socialservice skall till sina sanitära och övriga förhållanden vara lämplig för den vård, fostran och övriga omsorg som skall tillhandahållas där. Personalen skall vara tillräckligt stor med avseende på servicebehovet och antalet vårdbehövande.

Verksamhetsenheten skall ha tillräckliga och ändamålsenliga lokaler och anordningar samt den personal som verksamheten förutsätter. Personalen skall ha samma behörighet som krävs av kommunens eller samkommunens yrkesutbildade socialvårdspersonal i motsvarande uppgifter. Till den del denna lag tillämpas på familjevård, skall familjehemmets personal ha den behörighet som stadgas i 26 a § 2 mom. socialvårdslagen.

På tjänster som tillhandahålls i klientens hem tillämpas de verksamhetsbetingelser som nämns i 1 och 2 mom. till den del det är fråga om personalens behörighet och storlek.

Tjänsterna skall basera sig på ett avtal eller förvaltningsbeslut till vilket vid behov fogas en service-, vård- eller rehabiliteringsplan eller någon annan motsvarande plan som gjorts upp tillsammans med klienten eller hans företrädare.

4 §
Ansvarig person för servicen

En verksamhetsenhet som producerar privat socialservice skall ha en person som ansvarar för servicen. Denne svarar för att serviceverksamheten uppfyller de krav som ställs på den.

Den ansvariga personen utnämns i samband med anmälan om inledande av verksamheten eller i samband med tillståndsförfarandet. Den tillsynsmyndighet som tagit emot anmälan eller beviljat tillståndet skall underrättas, om den ansvariga personen byts ut.

5 §
Tillstånd till verksamhet dygnet runt

En privat serviceproducent som fortlöpande tillhandahåller socialservice dygnet runt genom drivande av rörelse eller yrkesutövning skall ha länsstyrelsens tillstånd innan verksamheten inleds eller ändras väsentligt. Av tillståndet skall framgå serviceproducentens verksamhetsområde och verksamhetens omfattning. Länsstyrelsen skall underrättas, om verksamheten upphör.

En serviceproducent som uppfyller villkoren i 3 § beviljas tillstånd på skriftlig ansökan.

Länsstyrelsen skall inspektera en privat verksamhetsenhet som bedriver serviceverksamhet dygnet runt så snart som möjligt efter att länsstyrelsen har fått ansökan om inledande eller ändring av verksamheten.

Angående tillstånd till privat barnskyddsanstalt gäller 33 § barnskyddslagen.

6 §
Anmälan om verksamheten

En privat serviceproducent som bedriver annan i 2 § avsedd verksamhet än verksamhet dygnet runt skall innan verksamheten inleds, ändras väsentligt eller upphör göra en skriftlig anmälan till den kommun där tjänsterna tillhandahålls.

Av anmälan skall framgå serviceproducentens verksamhetsområde och verksamhetens omfattning.

En serviceproducent enligt 5 § behöver inte göra någon särskild anmälan om annan privat socialserviceverksamhet.

7 §
Register över privata serviceproducenter

Länsstyrelsen för ett register över de privata socialserviceproducenter som är verksamma i områdets kommuner och över de sektorer inom vilka de är verksamma.

Kommunerna skall meddela länsstyrelsen uppgifter för registret.

3 kap.

Tillsyn

8 §
Tillsynsmyndigheter

Den allmänna styrningen och övervakningen av verksamhet som baserar sig på denna lag ankommer på vederbörande ministerium.

Tillsynen över de tjänster som avses i denna lag ankommer på behörig länsstyrelse samt på den kommun där tjänsterna tillhandahålls. Tillsynsmyndighet i kommunen är det organ som ansvarar för socialvården eller den tjänsteinnehavare som organet utsett.

9 §
Tillsynens innehåll

Tillsynsmyndigheten skall samarbeta med den privata socialserviceproducenten vid ordnande av den styrning, rådgivning och uppföljning som behövs vid serviceproduktionen.

Verksamhetsenheten och servicen skall uppfylla kraven enligt 3 § när servicen tillhandahålls.

10 §
Verksamhetsberättelse

Privata serviceproducenter som erhållit tillstånd skall årligen lämna länsstyrelsen en verksamhetsberättelse.

I berättelsen skall nämnas de ändringar som har skett beträffande personalen, lokalerna och verksamheten.

11 §
Rätt att få upplysningar

Tillsynsmyndigheten har rätt att av socialserviceproducenten utan avgift få de upplysningar och utredningar som den behöver för att kunna fullgöra sina uppgifter, om inte något annat följer av tystnadsplikten.

12 §
Inspektionsrätt

Tillsynsmyndigheten har rätt att få tillträde till en verksamhetsenhet som används vid ordnande av serviceverksamheten och att inspektera den.

Länsstyrelsen kan begära att det organ som ansvarar för kommunens socialvård skall inspektera verksamhetsenheten.

Det kommunala organet skall omedelbart underrätta länsstyrelsen om bristfälligheter eller missförhållanden som kommit till dess kännedom.

13 §
Handräckning

Polisen är skyldig att ge tillsynsmyndigheten handräckning för fullgörande av den tillsynsuppgift som avses i 11 och 12 §§ samt för verkställigheten av avbrytande och verksamhetsförbud som avses i 17 §.

4 kap.

Tystnadsplikt

14 §
Privat serviceproducents tystnadsplikt

En privat serviceproducent, de anställda samt andra som utför uppdrag för producenten eller arbetar i dennes lokaler samt personer som anlitats som sakkunniga vid ordnande av servicen får inte utan tillstånd av personen i fråga eller, när denne saknar förutsättningar att bedöma betydelsen av samtycke, av hans vårdnadshavare eller lagliga företrädare röja en privat hemlighet eller familjehemlighet som de fått vetskap om på grund av sin ställning, sitt uppdrag eller sitt arbete.

Tystnadsplikten kvarstår sedan anställningsförhållandet, arbetet eller uppdraget har upphört.

Vad 1 mom. stadgar hindrar inte att saken delges den som på tjänstens vägnar har rätt att få vetskap om saken.

15 §
Tystnadsplikt för tjänstemän

En tjänsteman eller en offentligt anställd arbetstagare liksom den som handhar ett förtroendeuppdrag och som vid fullgörande av en i denna lag nämnd uppgift har fått uprtysningar om en socialserviceproducents artärs- eller yrkeshemligheter eller ekonomiska ställning eller om någons enskilda angelrtenheter och förhållanden får inte röja derta, om inte den i vars intresse tystnadrtlikten gäller ger sitt samtycke till att uprtysningarna lämnas.

5 kap.

Föreskrifter, tvångsmedel och påföljder

16 §
Föreskrifter och tvångsmedel

Om en privat socialserviceproducent inte har fullgjort sin anmälningsskyldighet eller skyldighet att ansöka om tillstånd eller om det i tillhandahållandet av socialservice som avses i denna lag upptäcks bristfälligheter eller missförhållanden, skall länsstyrelsen meddela föreskrifter om fullgörande av anmälnings- eller tillståndsskyldigheten eller om avhjälpande av bristfälligheterna eller missförhållandena och samtidigt sätta ut en tid inom vilken de behövliga åtgärderna skall vidtas.

Länsstyrelsen har rätt att, vid vite eller vid äventyr att serviceverksamheten avbryts eller att användningen av en verksamhetsenhet eller del därav förbjuds, förplikta den som saken gäller att iaktta de föreskrifter som anges i 1 mom.

17 §
Avbrytande och förbud

Om verksamheten har bedrivits i strid med denna lag eller med stadganden eller föreskrifter som meddelas med stöd av den, har länsstyrelsen rätt att avbryta verksamheten helt eller delvis eller att förbjuda användningen av en verksamhetsenhet eller del därav tills bristfälligheten eller missförhållandet har avhjälpts.

18 §
Återkallande av tillstånd

Länsstyrelsen kan återkalla ett tillstånd att tillhandahålla socialvård dygnet runt, om denna lag eller stadganden eller föreskrifter som meddelas med stöd av den väsentligt har överträtts i verksamheten.

19 §
Brott mot tystnadsplikt

Om straff för brott mot den tystnadsplikt som avses i denna lag stadgas i 38 kap. 1 eller 2 § eller 40 kap. 5 § strafflagen.

6 kap.

Ändringssökande och verkställighet

20 §
Ändringssökande

Ändring i länsstyrelsens beslut får sökas hos länsrätten inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Ändring i länsrättens beslut får sökas hos högsta förvaltningsdomstolen enligt lagen om ändringssökande i förvaltningsärenden (154/50).

Över beslut om föreläggande av vite som länsstyrelsen har fattat med stöd av 16 § 2 mom. får besvär inte anföras särskilt.

21 §
Verkställighet

Länsstyrelsens beslut som gäller avbrytande av verksamhet eller återkallande av tillstånd eller förbud mot användning av en verksamhetsenhet eller del därav eller av en anordning kan trots besvär omedelbart verkställas, om detta anses nödvändigt med hänsyn till klienternas säkerhet.

Besvärsinstansen kan förbjuda verkställigheten av beslutet eller bestämma att den skall avbrytas.

7 kap.

Särskilda stadganden

22 §
Närmare stadganden

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag utfärdas genom förordning.

23 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

24 §
Övergångsstadgande om behörighet

Utan hinder av vad 3 § stadgar om personalens behörighet, är de personer som är anställda hos en privat serviceproducent som är verksam när denna lag träder i kraft fortfarande behöriga för sina uppgifter.

25 §
Övergångsstadgande om ansökan om tillstånd

Privata serviceproducenter som är verksamma när denna lag träder i kraft skall aksöka om tillstånd enligt 5 § eller göra anmksan enligt 6 § inom sex månader efter att denna lag har trätt i kraft.

Om en serviceproducent har länsstyrelsens tillstånd enligt 33 § barnskyddslagen (683/83), behöver tillstånd för verksamheten inte sökas särskilt på grundval av denna lag.

RP 22/96
ShUB 8/96
RSv44/96

Nådendal den 9 augusti 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Terttu Huttu-Juntunen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.