590/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av vattenlagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i vattenlagen av den 19 maj 1961 (264/61) 15 kap. 13 § och 16 kap. 49 § 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder i lag av den 26 november 1993 (1015/93),

ändras 15 kap. 23 §, 16 kap. 13 § 2 mom., 49 § 1 mom., 50 § 2 mom. och 51 § 2 mom. samt 17 kap. 1 § 1 och 3 mom., 5 § 1 och 3 mom. och 12 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 15 kap. 23 § samt 17 kap. 5 § 3 mom. och 12 § i lag av den 30 april 1987 (467/87), 16 kap. 13 § 2 mom., 49 § 1 mom., 50 § 2 mom. och 51 § 2 mom. samt 17 kap. 1 § 1 och 3 mom. i nämnda lag av den 26 november 1993 samt 17 kap. 5 § 1 mom. i lag av den 28 juni 1994 (553/94), samt

fogas till 16 kap. en ny 29 a §, till 17 kap. 3 §, sådan den lyder i nämnda lag av den 30 april 1987, ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., samt till 17 kap. en ny 14 § som följer:

15 kap.

Vattendomstolar

23 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas i vattenöverdomstolen vid handläggningen av ansökningsärenden och besvärsmål samt handräckningsärenden stadgandena i förvaltningsprocesslagen (586/96) samt vid handläggningen av tvistemål och brottmål gällande stadganden om förfarandet i hovrätt.

16 kap.

Vattenmålens handläggning i vattendomstolen

13 §

Då ett ärende behandlas vid muntlig förhandling skall i tillämpliga delar iakttas vad 41 a § 1 mom. stadgar om huvudförhandling i tvistemål i vattendomstolen.

29 a §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas vid handläggningen av ansökningdgrenden i vattendomstolen i tillämpliga delar vad 3 och 4 kap., 39, 40 och 42 §§ samt 8, 9 och 14 kap. förvaltningsprocesslagen stadgar om behandlingen hos besvärsmyndighet. Även 56 § förvaltningsprocesslagen tillädgas i vattendomstolen med undantag för 1 mom. andra meningen.

49 §

Anförs hos vattendomstolen besvär över miljövårdsnämndens beslut i ärenden som avses i 20 kap. 2 § 1 mom., eller över beslut vid dikningsförrättning eller över en åtgärd varom stadgas i 21 kap. 7 §, gäller angående behandlingen av besvärsärendet i vatteomstolen i tillämpliga delar vad som staas om ansökningsärenden. Av förvaltningrocesslagens stadganden iakttas dock, om inte något annat följer av denna lag, i tillämpliga delar också 1, 2, 5, 7, 10 och 13 kap., i fråga om dikningsförrättning dock inte 74 § 1 mom. andra meningen i nämnda lag. På ett ärende som avses i 21 kap. 7 § i denna lag tillämpas dessutom 73 § förvalingsprocesslagen. Besvär som gäller en dikningsförrättning eller en åtgärd som avses i 21 kap. 7 § skall hållas tillgängliga i vaendomstolen 30 dagar från besvärstidens uång, inom vilken tid besvären kan bemötas skriftligt.


50 §

Vid behandlingen av handräckningsärenden iakttas i övrigt i tillämpliga delar vad denna lag stadgar om behandlingen av ansökningsärenden. I fråga om ersättande av rättegångskostnader tillämpas förvaltningsprocesslagen.

51 §

Om inte något annat stadgas i denna lag, iakttas vid handläggningen av tvistemål och brottmål i vattendomstolen i tillämpliga delar vad som gäller om rättegång i tingsrätten.

17 kap.

Ändringssökande

1 §

I en vattendomstols avgörande kan, om inte något annat stadgas, ändring sökas genom besvär hos vattenöverdomstolen. På sökande av ändring tillämpas, om inte något annat följer av denna lag, stadgandena i förvaltningsprocesslagen eller rättegångsbalken enligt vad 15 kap. 23 § stadgar om handläggningen i vattenöverdomstolen. Stadgandena i 6 kap. förvaltningsprocesslagen om verkställighet av beslut som inte har vunnit laga kraft tillämpas dock inte, om inte något annat följer av denna lag. Stadgandet i 56 § 1 mom. andra meningen förvaltningsprocesslagen tillämpas inte heller.


Vad detta kapitel stadgar om en vattendomstols eller vattenöverdomstolens utslag eller beslut gäller på motsvarande sätt även domar. Enligt 1 mom. kan besvär även anföras över ett utslag, genom vilket vattendomstolen har avvisat en ansökan.

3 §

I ett ansökningsärende och besvärsmål samt i ett handräckningsärende skall vattenöverdomstolen på begäran av en part hålla muntlig förhandling enligt vad 38 § förvaltningsprocesslagen stadgar om länsrätt.


5 §

Fullföljdsdomstol när ändring söks i vattenöverdomstolens beslut i ett ansökningttrende är högsta förvaltningsdomstolen.


Ändring i vattenöverdomstolens dom i tviste- och brottmål söks hos högsta domstolen.

12 §

Om inte något annat följer av denna lag, tillämpas på ändringssökande och på behandlingen av fullföljdsärenden i högsta förvaltningsdomstolen förvaltningsprocesslagen och i högsta domstolen rättegångsbalken. Om extraordinärt ändringssökande stadgas i 14 § i detta kapitel.

I ett ärende som behandlas i högsta förvaltningsdomstolen kan en part dock höras genom handräckning enligt 48 § förvaltningsprocesslagen även vid en vattendomstol.

14 §

På extraordinärt ändringssökande i vatteegrenden tillämpas förvaltningsprocesslagen, om högsta besvärsinstans vid ordinärt ändringssökande enligt 5 § i detta kapitel är högsta förvaltningsdomstolen, och rättegångsbalken, om besvärsmyndigheten är högsta domstolen. Extraordinärt ändringegökande i ett beslut över vilket besvär skall handläggas som ett besvärsmål enligt 16 kap. 49 § och i en vattendomstols eller vaegenöverdomstolens avgörande i ett dylikt ärende behandlas enligt förvaltningspregesslagen. Klagan över en vattendomstols avgörande skall anföras hos vattenöveegomstolen, och klagan över vattenöverdoegtolens avgörande skall anföras antingen hos högsta domstolen eller högsta förvaltningegomstolen beroende på, om i saken tilläegas rättegångsbalkens eller förvaltningspregesslagens stadganden om extraordinärt ändringssökande. Klagan över miljövårdegämndens eller en dikningsförrättnings beglut skall anföras hos vattendomstolen enligt förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

RP 218/95
LaUB 6/96
RSv 76/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.