588/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om länsrätterna

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 31 december 1974 om länsrätterna (1021/74) 3 och 12 §§, 13 § 2 mom., 14 §, 15 § 3 mom., 16-19, 21-25 §§, 27 § 1 och 2 mom. samt 28 § 1 och 3 mom.,

av dessa lagrum 3 § sådan den lyder i lag av den 10 mars 1989 (242/89) och 14 § sådan den lyder delvis ändrad genom lag av den 17 januari 1986 (41/86), samt

ändras 1 § 1 mom., 2 §, 11 § 1 mom. 1 punkten, 15 § 2 mom. och 20 §,

dessa lagrum sådana de lyder, 1 § 1 mom., 11 § 1 mom. 1 punkten och 15 § 2 mom. i nämnda lag av den 10 mars 1989, 2 § delvis ändrad genom sistnämnda lag och 20 § delvis ändrad genom lag av den 21 december 1984 (949/84), som följer:

1 §

Länsrätterna är allmänna förvaltningsdomstolar i första instans.


2 §

Länsrätten handlägger och avgör de förvaltningsrättsliga besvär, förvaltningstvistemål och andra ärenden som enligt förvaltningsprocesslagen (586/96) eller annan lag eller förordning hör till dess behörighet.

11 §

I stället för en lagfaren ledamot deltar en sakkunnigledamot i handläggningen och avgörandet av ärenden som gäller

1) omhändertagande av barn, placering i vård utom hemmet, upphörande av omhändertagande eller begränsning av kontakterna enligt barnskyddslagen (683/83),


15 §

Föredraganden kan på länsrättens vägnar utan att föredra ärendet fordra bemötanden och förklaringar samt akten och ett utlåtande av den myndighet som tidigare har avgjort ärendet liksom även annan motsvarande utredning som behövs för att ärendet skall kunna avgöras. Föredraganden kan likaså sätta ut viss tid för bemötande eller förklaring. En biträdande tjänsteman som kan anses tillräckligt kompetent kan förordnas att i föredragandens ställe vidta sådana åtgärder som avses i detta moment.

20 §

Behandlingen skall ske inom slutna dörrar i ärenden som gäller skatt eller offentlig avgift samt i de andra ärenden i vilka sekretessplikt stadgas. Länsrätten kan förordna att ett ärende skall behandlas inom slutna dörrar, om offentlig behandling kan medföra särskild olägenhet för en part.

Vid behandlingen skall i övrigt iakttas lagen om offentlighet vid rättegång (945/84).


Denna lag träder i kraft den 1 december 1996.

På ett ärende på vilket förvaltningsprocesslagen med stöd av 82 § 1 mom. i nämoca lag inte tillämpas, tillämpas de stadgaocen som är i kraft då denna lag träder i kraft.

RP 217/95
LaUB 5/96
RSv 75/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.