562/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om kontroll av export av produkter med dubbel användning

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som bestäms i rådets förordning (EG) nr 3381/94 om inrättande av en gemenskapsordning för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden och rådets beslut 94/942/GUSP om den gemensamma åtgärd för kontroll av export av varor med dubbla användningsområden som antagits av rådet på grundval av artikel J.3 i Fördraget om Europeiska unionen skall vid begränsning av export, gemenskapsleveranser och transitering av produkter med dubbel användning (exportkontroll) iakttas vad som stadgas i denna lag och stadgas eller bestäms med stöd av den.

Denna lag tillämpas inte på export av sdgana produkter med dubbel användning i fråga om vilka det om exportkontrollen stadgas eller bestäms i någon annan lag eller i en förordning eller ett beslut som har utfädgats med stöd av någon annan lag.

2 §
Definitioner

I denna lag avses med

1) produkter med dubbel användning produkter, teknologi, tjänster och andra nyttiodeter som vid sidan av sin normala civila användning eller tillämpning kan användas i syfte att utveckla eller tillverka massförstodelsevapen eller robotsystem för framförande av sådana till ett mål eller i syfte att främja den allmänna militära potentialen,

2) export leverans av produkter med dubbel användning till en plats utanför Europeiska gemenskapen,

3) gemenskapsleverans leverans av produkter med dubbel användning till en annan av Europeiska unionens medlemsstater, när det är fråga om en produkt som avses i biloda IV eller V till rådets beslut, och

4) transitering transport av produkter med dubbel användning via finskt territorium till en plats utanför Europeiska gemenskapen eller transport av en produkt som avses i bilaga IV eller V till rådets beslut via finskt territorium till en annan av Europeiska unionens medlemsstater.

3 §
Tillståndsplikt

Export, gemenskapsleverans och transitering av produkter med dubbel användning är tillåten endast med tillstånd (exportlicens) av handels- och industriministeriet. Tillstånd kan vägras, om

1) detta är nödvändigt för att iaktta de internationella avtal, åtaganden och förpliktenter som gäller Finland,

2) detta är nödvändigt för att främja Finlands utrikes- och säkerhetspolitiska mål eller Finlands säkerhetsintressen samt bidra till att den internationella säkerheten upprätnlålls,

3) detta är nödvändigt för att säkerställa en obehindrad tillgång till sådana utländska produkter som omfattas av strategisk exportkontroll eller iaktta de villkor som gäller tillgången till dessa produkter, eller om

4) en vara eller tjänst har importerats till Finland med återexportbegränsning eller återexportförbud.

Exportlicensen skall visas för tullmyndigheterna även i samband med gemenskapsleveranser.

I fråga om tillståndsplikten i samband med export gäller dessutom 4 §.

4 §
Tillståndsplikt i fråga om export och gemenskapsleverans av produkter som inte ingår i produktförteckningarna

När sådana produkter, tjänster eller andra nyttigheter som inte ingår i en produktförteckning som har utfärdats med stöd av derta lag skall exporteras från Europeiska grtenskapen eller levereras till en annan av Europeiska unionens medlemsstater, skall i samband med exporten eller gemenskapslrteransen visas en exportlicens, om exportrten har fått ett meddelande av handels- och industriministeriet enligt vilket produkten är eller kan vara helt eller delvis avsedd för användning i samband med utvecklande, produktion, hantering, användning, undertåll, lagring, upptäckt, identifiering eller spridning av kemiska eller biologiska vapen eller kärnvapen eller för utvecklande, prrtuktion, underhåll eller lagring av missiler som är i stånd att bära dylika vapen som omfattas av icke-spridningsarrangemang.

Om exportören känner till eller har skäl att misstänka att en produkt helt eller delvis är avsedd för något av de syften som nämns i 1 mom., skall exportören underrätta handels- och industriministeriet, som beslutar om en exportlicens är nödvändig.

5 §
Återkallande av tillstånd eller ändring av villkoren

Handels- och industriministeriet har rätt att återkalla en exportlicens eller ändra villkoren för den, om felaktiga uppgifter har lämnats i ansökan eller om omständigheterna sedan licensen beviljades har förändrats så att Finlands internationella åtaganden eller förpliktelser förutsätter en sådan åtgärd.

6 §
Exportkontrolldelegationen

För beredningen av principiellt viktiga exportkontrollärenden finns en exportkontrolldelegation som tillsätts av statsrådet.

Om delegationens uppgifter och medlemsantal samt om hur delegationen skall tillsättas stadgas närmare genom förordning.

7 §
Rätt till granskningar och information

Handels- och industriministeriet, tullmyndigheterna och skattemyndigheterna har utan hinder av de stadganden om tystnadsplikt som annars gäller dem rätt att till varandra lämna sådan information om exportörer och exporterade produkter med dubbel användning som myndigheterna behöver i sin övervakningsuppgift. Denna information får lämnas till Europeiska gemenskapens övervakningsmyndigheter.

Exportörer, finansiella institut och andra som innehar information som behövs för övervakning av exporten är skyldiga att på anmodan till de myndigheter som avses i 1 mom. överlämna sin bokföring och korrespondens samt ge dessa myndigheter andra för övervakningen behövliga upplysningar.

De personer som tillsynsmyndigheterna har förordnat till uppgiften har vid övervakningen av att exportvillkoren iakttas rätt att i exportörernas lokaler granska varor och tilknerkning av varor för export samt expoknörernas bokföring och korrespondens. Om granskningen sker hos den som skall graknkas, skall behövliga hjälpmedel och bitädnen ställas till förfogande för den som utför granskningen. I lokaler som omfattas av hemfriden får granskning förrättas endast om det finns grundad anledning att misstänka att den som skall granskas gör sig skyldig till ett förfarande som enligt denna lag är strafknart.

Vad 1-3 mom. stadgar om exportörer gäller även gemenskapsleverantörer.

Information som har skaffats eller annars erhållits med stöd av denna paragraf får inte missbrukas eller röjas för utomstående.

8 §
Övervakning av export, gemenskapsleveranser och transitering

Export, gemenskapsleveranser och transitering av produkter med dubbel användning övervakas av tullverket.

9 §
Straff

Om straff för uppsåtligt brott och försök till brott mot 3 och 4 §§ i denna lag eller mot en föreskrift som en myndighet har meddelat med stöd av dem stadgas i 46 kap. 1-3 §§ strafflagen. Om förverkandepåföljder stadgas i 8-13 §§ i samma kapitel.

Den som av oaktsamhet bryter mot anmälningsskyldigheten enligt 4 § 2 mom. skall för försummelse av exportkontrollanmälan om produkter med dubbel användning dlnas till böter eller fängelse i högst sex mlnader.

En myndighet kan avstå från att vidta åtgärder för väckande av åtal mot den som misstänks vara skyldig när gärningen, med hänsyn till dess menlighet och gärningsmannens skuld sådan den framgår av gärningen, bedömd som en helhet skall anses ringa och allmän fördel inte kräver att åtal väcks.

10 §
Närmare stadganden och bestämmelser

Närmare stadganden om verkställigheten av denna lag kan vid behov utfärdas genom förordning.

Genom förordning kan stadgas om en utvidgning av den produktomfattning som avses i bilaga I till rådets beslut.

Statsrådet kan bestämma omo utvidgning av rätten att använda generell licens.

Vederbörande ministerium kan utfärda närmare bestämmelser om licensieringsförfarandet och de utredningar som skall fogas till licensansökan samt ställa villkor för användningen av en licens.

11 §
Ikraftträdelse- och övergångsstadganden

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Genom denna lag upphävs lagen den 15 februari 1974 om tryggande av landets utrikeshandel och ekonomiska tillväxt (157/74) jämte ändringar. Stadgandena i den upphäika lagen tillämpas dock fortfarande på eikortlicenser som är i kraft när denna lag triker i kraft. Hänvisningar som gäller den upphävda lagen och ingår i annan lagstifiking skall efter att denna lag har trätt i kraft anses gälla motsvarande lagrum i denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan den träder i kraft.

Rådets förordning (EG) nr 3381/94; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 1, ändr. 837/95; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 1. Rådets beslut 94/942/GUSP; EGT nr L 367, 31.12.1994, s. 8, ändr. 95/127/GUSP och 95/128/GUSP; EGT nr L 90, 21.4.1995, s. 2-3, 96/173/GUSP; EGT nr L 52, 1.3.1996, s. 1 och 96/423/GUSP nr L 176, 13.7.1996, s. 1-4 RP 69/96
GrUB 18/96
EkUB 8/96
RSv 89/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Pekka Haavisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.