548/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i 10 § lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 1 punkten i avsnittet Beslut,

sådan den lyder i lag av den 3 december 1993 (1080/93),

ändras 55 §, 85 § 1 mom. och 87 § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 55 § i lag av den 16 oktober 1992 (922/92), 85 § 1 mom. i nämnda lag av den 3 december 1993 och 87 § 1 mom. i lag av den 18 december 1995 (1564/95), och

fogas till lagen en ny 50 f § som följer:

50 f §

Vad 48 § stadgar tillämpas också på fordringsbevis för vilka en garanti av Statsgaranticentralen utgör säkerhet, om ett intecknat skuldebrev som är belagt med stämpel till det belopp som avses i 45 § utgör säkerhet för lånet eller för det säkerhetsarrangemang som hänför sig till det.

55 §

Vid försäljning eller byte av värdepapper skall i stämpelskatt betalas 1,6 procent av köpeskillingen eller bytesvärdet.

Stämpelskatt behöver dock inte betalas vid försäljning eller byte av börsvärdepapper eller marknadsvärdepapper på en fondbörs eller vid sådan annan offentlig handel som avses i 1 kap. 3 § värdepappersmarknadslagen (495/89).

85 §

När värdepapper säljs eller byts på något annat sätt än så som avses i 55 § 2 mom. skall, om båda kontrahenterna är fondhandlare, vardera i fråga om överlåtelsen göra upp en nota enligt vilken stämpelskatt skall betalas till hälften av det belopp som stadgas i 55 § 1 mom. Om den ena kontrahenten är fondhandlare eller om överlåtelsen sker genom förmedling av tredje man, skall fondhandlaren eller förmedlaren, men annars vid försäljning av värdepapper säljaren och vid byte någondera kontrahenten göra upp en nota över överlåtelsen. Den som är skyldig att göra upp notan skall se till att stämpelskatt betalas enligt den.


87 §

Var och en som har varit avtalande part vid försäljning eller byte av värdepapper på något annat sätt än så som avses i 55 § 2 mom., är skyldig att inom två månader efter det att försäljningen eller bytet har ägt rum för länsskatteverket förete den nota som nämns i 85 § 1 eller 2 mom. Den nämnda tiden om två månader räknas likväl från övergången av äganderätten, då de aktier som berättigar till innehav av en bostadslä- genhet överlåts till en ny ägare.Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1996.

Lagen tillämpas på beslut, låneavtal och överlåtelser av värdepapper vilka har fattats, ingåtts eller ägt rum efter det att lagen har trätt i kraft.

Den befrielse från stämpelskatt, som enligt det 55 § 1 mom. lagen angående stämpelskatt som gällde före ikraftträdandet av delsa lag avsåg avtalsmarknadsvärdepapper på en lista som hålls av en sammanslutning av värdepappersförmedlare, upphör att gälla sex månader från ikraftträdandet.

RP 57/96
StaUB 18/96
RSv 94/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.