545/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen angående stämpelskatt

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 6 augusti 1943 angående stämpelskatt (662/43) 98 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 15 augusti 1980 (680/80), samt

ändras 91 §, 98 a § 1 mom. och 98 b § 1 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 91 § ändrad genom lagar av den 28 juni 1994 och den 18 december 1995 (519/94 och 1564/95), 98 a § 1 mom. i lag av den 3 december 1993 (1080/93) och 98 b § 1 mom. i nämnda lag av den 18 december 1995, som följer:

91 §

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala stämpelskatt. Förhandsavgörandet meddelas av länsskatteverket i det län där sökanden har sin hemort, eller om denna inte har hemort i Finland, av Nylands länsskatteverk.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

98 a §

I länsskatteverkets beslut som avses i 91 och 92 samt 94-98 §§ söks ändring genom besvär hos länsrätten. I ett beslut genom vilket förhandsavgörande inte meddelats får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas länsskatteverket eller länsrätten.


98 b §

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande (1558/95). Tiden för anfönde av besvär över länsrättens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.