544/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av 15 och 16 §§ lotteriskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lotteriskattelagen av den 26 juni 1992 (552/92) 15 § och 16 § 2 och 4 mom., av dessa lagrum 16 § 2 mom. sådant det lyder i lag av den 18 december 1995 (1568/95), som följer:

15 §
Förhandsavgörande

Länsskatteverket får på skriftlig ansökan av den som anordnar ett lotteri meddela förhandsavgörande om skyldigheten att betala lotteriskatt.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av sökanden iakttas med bindande verkan så som bestäms i avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

16 §
Ändringssökande

I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande (1558/95). Tiden för anfönde av besvär över länsrättens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet.


I ett beslut genom vilket länsskatteverket har beslutat att inte meddela förhandsavgö- rande, får ändring inte sökas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.