542/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av mervärdesskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i mervärdesskattelagen av den 30 december 1993 (1501/93) 197 § 2 mom., sådant det lyder i lag av den 29 december 1995 (1767/95),

ändras 146 a, 146 b och 190 §§, 193 § 2 och 3 mom., 197 § 3 mom. samt 217 §,

av dessa lagrum 146 a och 146 b §§ samt 197 § 3 mom. sådana de lyder i lag av den 29 december 1994 (1486/94), 190 § sådan den lyder delvis ändrad genom nämnda lagar av den 29 december 1994 och den 29 december 1995, 193 § 2 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag samt 217 § sådan den lyder i lag av den 2 augusti 1994 (700/94), samt

fogas till lagen en ny 190 a §, som följer:

146 a §

Om köparen av ett sådant nytt transportmedel som nämns i 26 d § 1 mom. 1 punkten inte enligt denna lag är skattskyldig och för transportmedlet skall betalas bilskatt enligt bilskattelagen (1482/94), gäller beträffande betalning av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, påförande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt vad som stadgas om bilskatt.

146 b §

Om köparen av sådana accispliktiga varor som nämns i 26 e § är en person vars övriga anskaffningar inte med stöd av 26 c § 2 mom. skulle utgöra ett gemenskapsinternt förvärv, gäller beträffande betalningen av mervärdesskatten på det gemenskapsinterna förvärvet av de accispliktiga varorna, skattemyndigheter, deklarationsskyldighet, pemörande av skatten, förhandsavgörande, sökande av ändring och återbäring av skatt samt vad som övrigt i lagen om påförande av accis (1469/94) stadgas om förfarandet.

190 §

Är saken viktig för sökanden, skall länkatteverket på skriftlig ansökan meddela ett förhandsavgörande om hur lagen skall tillämpas på hans transaktion. Förhandsavgönde meddelas inte, om centralskattenämen har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet.

Förhandsavgörandet meddelas på viss tid, dock högst till utgången av det följande kalenderåret. Ett lagakraftvunnet förhandsavgörande skall på yrkande av den som meddelats avgörandet iakttas med bindande verkan under den tid för vilket det meddelats.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten i Nylands län och högsta förvaltningsdomstolen.

Förhandsavgörande som gäller skatten på import av en vara meddelas av tullstyrelsen. Om meddelande av förhandsavgörande och om dess giltighetstid gäller i tillämpliga delat vad som stadgas om förhandsavgörande som länsskatteverket meddelat.

190 a §

Centralskattenämnden får på ansökan meddela förhandsavgörande om hur lagen skall tillämpas på sökandens transaktion, så som stadgas i lagen om centralskattenämnden (535/96).

193 §

För den skattskyldige är besvärstiden tre år från utgången av räkenskapsperioden eller, om beslutet avser flera räkenskapsperioder, från utgången av den sista av dem, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet. Över beslut som gäller förhandsavgörande eller beslut som avses i 175 § 2 mom. får nesingsidkaren anföra besvär inom 30 dagar från delfåendet. För skatteombudet är besvärstiden 30 dagar från det beslutet fatteses.

I beslut genom vilket det har bestämts att förhandsavgörande inte meddelas samt i beslut som har meddelats med anledning av en ansökan som avses i 149 § 4 mom. får ändring inte sökas genom besvär.


197 §

Ändring i förhandsavgörande som meddelats av tullstyrelsen får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen så som 41 § tullagen stadgar om ändringssökande. I beslut genom vilket förhandsavgörande inte meddelats, får ändring inte sökas genom besvär.

217 §

En skattskyldig och den som anhåller om förhandsavgörande har rätt att få utdrag ur länsskatteverkets och länsrättens protokoll över hans beskattning samt kopior av beslut, utlåtanden och bemötanden i saken samt av den berättelse som har uppgjorts vid en granskning enligt 169 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.