538/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst och förmögenhet (627/78) 12 § samt 21 § 1, 3 och 4 mom., av dessa lagrum 21 § 1 och 3 mom. sådana de lyder i lag av den 18 december 1995 (1563/95), samt

fogas till lagen en ny 12 a § som följer:

12 §

Centralskattenämnden får på ansökan av den skattskyldige eller den som är skyldig att uppbära skatt meddela förhandsavgörande om skyldigheten att uppbära källskatt och dess storlek så som lagen om centralskattenämnden (535/96) stadgar.

12 a §

Länsskatteverket meddelar på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller den som är skyldig att uppbära skatt förhandsavgörande om tillämpningen av ett internationellt avtal enligt 1 § 3 mom. på uppbörd av källskatt samt om källskatt skall uppbäras eller om vad som annars skall iakttas vid uppbörden av källskatt. Förhandsavgörande meddelas inte, om centralskattenämnden har avgjort ärendet eller om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden.

Förhandsavgörandet meddelas av länsskatteverket där den som är skyldig att uppbära källskatt har sin hemort, eller om denna inte har hemort i Finland, av Nylands länsskatteverk.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet. Avgörande som meddelats på begäran av den som är skyldig att uppbära skatt, samt när den skattskyldige yrkar det hos den som är skyldig att uppbära skatten, på den skattskyldiges begäran skall iakttas vid den skatteuppbörd för vilken den har meddelats. Förhandsavgörande meddelas för viss tid, dock högst till utgången av kalenderåret efter meddelandet av avgörandet.

Ett ärende som gäller förhandsavgörande skall behandlas i brådskande ordning i länsskatteverket, länsrätten och högsta förvaltningsdomstolen.

21 §

I länsskatteverkets avgörande med stöd av 12 § eller i Nylands länsskatteverks debiteringsbeslut med stöd av 16 § 2 mom. får ändring sökas hos länsrätten i Nylands län inom 30 dagar från delfåendet. I beslut genom vilket det har bestämts att förhandsavgörande inte meddelas får ändring inte sökas genom besvär. Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas länsskatteverket eller länsrätten i Nylands län. På statens vägnar har skatteombudet besvärsrätt. Skatteombudets besvärstid räknas från det beslutet fattades.


I länsrättens beslut får ändring sökas gom besvär hos högsta förvaltningsdomsten, om högsta förvaltningsdomstolen beviar besvärstillstånd. På ändringssökande tillämpas då 70 och 71 §§ lagen om beskatingsförfarande. Besvärstiden i fråga om länsrättens beslut om förhandsavgörande är dock 30 dagar från delfåendet. På statens vägnar har skatteombudet besvärsrätt.

Avgörande som länsskatteverket har meddelat med stöd av 12 a § skall iakttas trots besvär. Den som är skyldig att uppbära skatt skall iaktta beslut som har meddelats på besvär över avgörandet från det han fick del av beslutet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.