536/1996

Given i Helsingfors den 26 juli 1996

Lag om ändring av lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/95) rubriken för 8 kap. samt 84 och 85 §§ samt

fogas till 62 § ett nytt 4 mom. som följer:

62 §
Rätt till ändringssökande

Den myndighet som nämns i 2 och 3 mom. får dock inte söka ändring till den del skatteombudet enligt 85 § 4 mom. har meddelat att han inte utnyttjar sin rätt att söka ändring i ärendet, om inte förhandsavgörandet bygger på felaktiga eller bristfälliga uppgifter. Detsamma gäller skattestyrelsens rätt enligt 6 § lagen om skatteförvaltningen (1557/95) att söka ändring på statens vägnar.

8 kap.

Förhandsavgörande och förhandsbesked

84 §
Ansökan om förhandsavgörande hos centralskattenämnden

Centralskattenämnden får på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen meddela förhandsavgörande om inkomstbeskattningen och förmögenhetsbeskattningen så som lagen om centralskattenämnden (535/96) stadgar.

Ansökan skall göras före utgången av den tid inom vilken det har bestämts att skattedeklaration skall lämnas.

85 §
Sökande av förhandsbesked hos länsskatteverket

Länsskatteverket kan på skriftlig ansökan av den skattskyldige eller sammanslutningen meddela besked som gäller inkomstskatt och förmögenhetsskatt om hur länsskatteverket kommer att förfara i det ärende som avses i ansökan (förhandsbesked).

Förhandsbeskedet meddelas av det länsskatteverk som verkställer beskattningen. Förhandsbeskedet meddelas för viss tid, dock högst för det skatteår som utgår senast under det kalenderår som följer på meddelandet av förhandsbeskedet. Förhandsbesked meddelas inte, om ansökan i ärendet är anhängig i centralskattenämnden eller om centralskattenämnden har avgjort ärendet.

I ansökan skall individualiseras den fråga i vilken förhandsavgörande söks och framläggas den utredning som behövs för avgörande av ärendet. Ansökan skall göras före utgången av den tid inom vilken det har bestämts att skattedeklaration skall lämnas.

Innan förhandsbeskedet delges sökanden för kännedom, skall länsskatteverket inhämta meddelande av skatteombudet om han utnyttjar sin rätt att söka ändring i beskattning som har verkställts så som avses i förhandsbeskedet. Meddelandet skall inhämtas och lämnas utan dröjsmål, och anteckning om meddelandet skall göras i beslutet om förhandsbesked.

Länsskatteverket är skyldigt att på yrkande av den skattskyldige eller sammanslutningen iaktta förhandsbeskedet vid verkställande av beskattningen.

Ändring får inte sökas genom besvär i länsskatteverkets beslut om förhandsbesked.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

RP 46/96
StaUB 20/96
RSv 105/96

Helsingfors den 26 juli 1996

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Finansminister
Sauli Niinistö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.